413- نامه شماره 26/10695 مورخ 97/12/04 شهردار محترم،شهرداری در نظر دارد به منظور تکمیل اجرای ترمیم ترانشه ها و آسفالت معابر شهر نسبت به خرید 100 تن آسفالت،با استناد به ماده 19 آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346/4/12 کمیسیون مشترک کشور از طریق شهرداری شهر الوند با اعتباری بالغ بر 400/000/000 ریال اقدام نماید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

414-  نامه شماره 26/9737 مورخ 97/11/10 شهردار محترم،بودجه پیشنهادی شهرداری در سال 1398 با درآمدی بالغ بر 108/692/000/000 ریال ارسال می گردد از درآمدهای پیش بینی شده مبلغ 46/692/000/000 ریال اختصاص به اعتبارات جاری و مبلغ 62/000/000/000 ریال اختصاص به اعتبارات عمرانی دارد که با رعایت موضوع ماده68 قوانین و مقرارت شهرداری معادل %43 به هزینه های جاری و 57% به هزینه های عمرانی اختصاص یافته است.در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

415- نامه شماره 26/9737 مورخ 97/11/10 شهردار محترم،به استناد بند7 فصل سوم بخشنامه بودجه سال 98 و به منظور ضابطه مند نمودن کمک شهرداریها به بخش خصوصی و عمومی آئین نامه پیشنهادی ماده16 و 17 در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.