نامه شماره 26/11679 مورخ 97/12/25 شهردار محترم،با توجه به پادار نمودن چندین پروژه و همچنین هزینه کرد با مجوز شورا در سال 1397 و از طرفی کاهش ردیف های اعتباری برای پروژه های انتقالی به سال 1398 نسخه اصلاحیه و متمم بودجه پیشنهادی این شهرداری در سال 1397 با درآمدی بالغ بر 73/509/000/000 ریال ارسال می گردد از درآمدهای پیش بینی شده مبلغ 33/554/000/000 ریال اختصاص به اعتبارات جاری و مبلغ 39/955/000/000 ریال اختصاص به اعتبارات عمرانی دارد که با رعایت موضوع ماده68 قوانین و مقررات شهرداری معادل 45/65 % به هزینه های جاری و 54/35 % به هزینه های عمرانی اختصاص یافته است.در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.