449- مقرر گردید مبلغ 70/000/000 ریال از بودجه شورا به شماره حساب 0102255293002 بنام شورای اسلامی شهر شریفیه واریز گردد.

450- مقرر گردید شهردار محترم نقشه های اجرایی بلوار ضلع غربی را به رویت اعضای محترم شورا برساند و توضیحاتی فنی توسط شهردار محترم انجام گیرد و همچنین نقشه های حریم و بستر رودخانه را به رویت اعضای محترم شورا برساند.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.