455- مقرر گردید جلسه مشترکی با حضور اعضای محترم هیات مدیره تعاونی نیروی انتظامی با اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهردار محترم در دفتر شورا برگزار و اتخاذ تصمیم گردد.

456- مقرر گردید در خصوص اراضی 5 و 43 هکتاری یک گروه مرکب از اعضای شورای اسلامی شهر ،نماینده شهرداری،نماینده محترم شورای کشاورزی و سربندها و نماینده مالکین تشکیل و کارها و امورات پیگیری شود.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.