461- نامه شماره 35/3503 مورخ 98/4/1 شهردار محترم،به استحضار می رساند مدیریت آموزش پرورش شهرستان البرز طی نامه شماره 10/4462/4645 مورخ 1398/03/18 درخواست واگذاری زمین جهت ساخت هنرستان در شهر شریفیه را نموده است.این شهرداری در نظر دارد یک قطعه زمین به مساحت (4296 مترمربع ) با کاربردی آموزشی را صرفا جهت احداث هنرستان،از اراضی تفکیکی سازمان اقتصادی اموال و املاک کوثر وابسته به بنیاد شهید (اراضی معروف به باغ اربابی ) برابر کروکی پیوست را به استناد بند6 ماده 55 قانون شهرداریها با حفظ مالکیت واگذار نماید.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

462- مرخصی شهردار محترم جناب آقای دکتر حسین هاشمی به مدت 4 روز از تاریخ 98/04/01 لغایت 98/04/04 به جانشینی آقای محمد شعبانی به استناد تبصره1 ماده8 آئین نامه حقوقی و مزایای شهرداران مصوب 1370/03/19 در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

463- نامه شماره 35/3322 مورخ 98/3/27 شهردار محترم در خصوص افزایش کرایه حمل و نقل عمومی به میزان 20 درصد در صحن شورا مطرح گردید و با افزایش نرخ کرایه به میزان 25 درصد برای مینی بوس ها،تاکسی تلفنی 20 درصد و تاکسی خطی 27 درصد اعضای محترم شورا موافقت نمودند و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

464- نامه شماره 26/3339 مورخ 98/3/28 شهردار محترم،با توجه به درخواست شماره 1078 مورخ 98/02/07 خانم رقیه جعفری و 3129 مورخ 98/03/21 معاونت مبنی بر مساعدت مالی در تامین هزینه های زندگی،شهرداری در نظر دارد نسبت به مساعدت مالی در پرداخت هزینه های آب و برق نامبرده به مبلغ 2/000/000 ریال از محل ماده 17 اقدام نماید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

465- نامه شماره 26/3343 مورخ 98/03/28 شهردار محترم،با عنایت به درخواست آقای سجاد حقی احدی از شهروندان مبنی بر عودت وجه به مبلغ 1/000/000  ریال بابت صدور پروانه فعالیت واحد حمل و نقل ،شهرداری در نظر دارد با توجه به عدم تکمیل مدارک از طرف نامبرده و انصراف از انجام ادامه کار مبلغ 1/000/000 ریال از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 20 دیون پرداخت و هزینه نماید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

466- مقرر گردید با توجه به خدمات ارزنده جناب آقای هادی رمضانی مسئول محترم دفتر شورای اسلامی شهر شریفیه از زحمات ایشان توسط شورای اسلامی به نحو شایسته تقدیر و تشکر شود.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

467- نامه شماره 26/3579 مورخ 98/4/02 شهردار محترم،با عنایت به موافقت نامه طرح های تملک دارایی سرمایه ای به شماره طرح 100 ژ 1502004 بهبود عبور و مرور شهر شریفیه از محل سرمایه استانی با ابلاغ اعتبار 475/000/000 ریال این شهرداری در نظر دارد نسبت به خرید و اجرای آسفالت به صورت امانی و پیمانی از طریق استعلام بهاء از محل منابع مذکور اقدام نماید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

468- پیرو مصوبه 456 شورای اسلامی شهر شریفیه مقرر گردید جلسه ای با حضور مالکین و سربنه ها با محوریت شورای کشاورزی و مکان مراجعه کنندگان توسط شورای کشاورزی در خارج از شهرداری تهیه و تشکیل گردد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

469- مقرر گردید با توجه به توافق شهردار محترم با شورای کشاورزی در خصوص واگذاری زمین در 11 هکتاری با زمین منبع آب انتهای قدوسی شهردار محترم ظرف مدت 15 روز اقدامات لازمه را انجام دهند و گزارش به جلسه شورا منعکس گردد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

470- مقرر گردید به استناد ماده 8 آئین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی مصوب 1384/9/2 هیات وزیران و اصلاحیه مورخ 94/8/21 هیات وزیران به صورت سالیانه یکبارودرسقف یک ماه پاداش ازردیف3ماده 6 همین آئین نامه به اعضای شورای اسلامی شهرپرداخت گردد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.