471- نامه شماره 38/3882 مورخ 98/4/10 شهردار محترم،در اجرای ماده3 قانون تملک اراضی مورد نیاز شهرداریها و بر اساس بند2 صورتجلسه شماره 12 مورخه 14/4/1394 موضوع تملک زمین شورای کشاورزی واقع در شهر شریفیه حد فاصل بین خیابان شهید قدوسی و خیابان شهید عراقی ضلع جنوبی کوچه معاد جنب رودخانه (کروکی پیوست) به مساحت 654/34 مترمربع که مقرر شده است در قبال آن شهرداری نسبت به واگذاری یک قطعه زمین به مساحت 150 متر مربع به صورت معوض به شورای کشاورزی شهر شریفیه واگذار نماید .لذا با توجه به اینکه زمین مورد نظر در تملک شهرداری قرار گرفته و ساختمان انبار موجود تخریب و جمع آوری شده است این شهرداری در نظر دارد قطعه زمین شماره 19 از بلوک یک اراضی بنیاد شهید (باغ اربابی) به مساحت 150 متر مربع که در سهم شهرداری قرار گرفته را بعنوان زمین معوض به شورای کشاورزی شهر شریفیه واگذار نماید.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

472- مقرر گردید با توجه به بند 12 صورتجلسه هماهنگی شورا و شهرداری شریفیه با شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز در تاریخ 98/3/25 نمایندگان شورا آقای حسن بهتویی و آقای حیدر محمد حسن لی جهت پیگیری و همکاری در ساخت اورژانس جاده ای 115 بر طبق مقررات قانونی صورت پذیرد معرفی شدند.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.