475- نامه شماره 26/4180 مورخ 98/4/16 شهردار محترم،با توجه به درخواست شماره 4176 مورخ 98/4/16 فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید مطهری با موضوع مساعدت مالی جهت خرید لباس نظامی بسیجیان جهت استفاده در گشت های عملیاتی بسیج،با توجه به ضرورت گشت های محله ای و نقش آن در امنیت و آرامش شهروندان،این شهرداری در نظر دارد نسبت به مساعدت و کمک در خصوص تهیه لباس نظامی،با اعتباری بالغ بر 36/000/000 ریال از محل اعتبارات جاری شهری ماده16 ردیف 416608 اقدام نماید.ضمناً اعتبار مربوطه در اصلاحیه یا متمم بودجه پادار خواهد گردید در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت

476- مقرر گردید آقای آیت نظری اصل به عنوان نماینده شورا در کمیسیون تحویل از ابتدای دوره پنجم شورای اسلامی شهر شریفیه تا 98/6/1 انتخاب و معرفی گردید .با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت

477- مقرر گردید آقای احمد قدوسیان نماینده شورا در کمیسیون ماده5 شوراي عالي شهرسازي و معماري از ابتدای دوره پنجم شورای اسلامی شهر شریفیه تا 98/6/1 انتخاب و معرفی گردید .با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت

478- نامه شماره 26/4182 مورخ 98/4/16 شهردار محترم،با استناد به ماده 6 آئین نامه مالی شهرداری ها بدینوسیله آقای مهندس یاسر اسفرورینی به عنوان عضو کمیسیون معاملات عالی شهردار از ابتدای دوره پنجم شورای اسلامی شهر شریفیه تا 98/6/1 تایید و انتخاب گردید در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت

479- نامه شماره 26/3958 مورخ 98/4/11 شهردار محترم،نسخه عملکرد شش ماهه دوم سال مالی 1397 شهرداری که پس از بحث و بررسی دقیق و کارشناسی در کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شهری، هیات رئیسه و جلسات رسمی صحن شورا با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

480- نامه شماره 26/3812 مورخ 98/4/6 شهردار محترم،تفریغ بودجه سال مالی 1397 این شهرداری با درآمدی بالغ بر 68/642/028/184 ریال در سه بخش وظیفه خدمات اداری به مبلغ 5/205/165/961 ریال،وظیفه خدمات شهری به مبلغ 26/600/595/389 ریال،بخش وظیفه عمران شهری به مبلغ 37/953/866/649 ریال که پس از بحث و بررسی دقیق و کارشناسی در کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شهری، هیات رئیسه و جلسات رسمی صحن شورا با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.