485- مقرر گردید مبلغ 50/000/000 ریال از بودجه شورا به شماره حساب 0102255293002 بنام شورای اسلامی شهر شریفیه واریز گردد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت

486- مقرر گردید با توجه به مشکلات کاربری زمینهای آموزشی در سطح شهر از مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان و رئیس آموزش و پرورش شهرستان البرز و سرپرست محترم فرمانداری البرز در اسرع وقت بعمل آید و جلسه ای در این خصوص تشکیل شود و نماینده شورا جهت پیگیری آقای حسن بهتویی می باشند.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت

487- نامه شماره 26/5061 مورخ 98/5/6 شهردار محترم،با توجه به درخواست شماره 3384 مورخ 98/3/28 آقای عبداله رضایی ورقه بر مساعدت مالی در خصوص تامین هزینه های جانبی(شامل هزینه های آژانس،خرید ایزی لایف،پوشک و …)شکستگی پا بر اثر سقوط سطل زباله،این شهرداری در نظر دارد با توجه به اینکه بیمه مسئولیت رازی صرفاً هزینه های درمان و بیمارستانی را پرداخت نموده است ( و شامل سایر هزینه های جانبی نمی شود)نسبت به مساعدت مالی به مبلغ 5/000/000 ریال از محل ماده 17 اقدام نماید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت

488- نامه شماره 26/5002 مورخ 98/5/3 شهردار محترم،شهرداری در نظر دارد با استناد به بودجه پیشنهادی مصوب سال 1398 با اعتباری بالغ بر 6/000/000/000 ریال پروژه احداث بوستان بانوان را از محل اعتبارات عمران شهری برنامه 305 و از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نمایدبا اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت

489- نامه شماره 26/4972 مورخ 98/5/2 شهردار محترم،پیرو نامه شماره الف/37/1198 مورخ 98/02/09 و بازگشت به مصوبه شماره 295/الف/5 مورخ 98/03/09،شهرداری در نظر دارد نسبت به جایگزینی ردیف1 خرید یک دستگاه وانت کارا یا آریان با خرید یک دستگاه پراید وانت جهت شهرداری و یک دستگاه پراید 131 جهت شورای اسلامی شهر (هزینه خرید دو دستگاه مذکور با یک دستگاه وانت کارا برابر می باشد) و ردیف2 سواری دنا با یک دستگاه پژو پارس اقدام نماید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت

490- نامه شماره 26/4713 مورخ 98/4/29 شهردار محترم،با توجه به درخواست شماره 1077 مورخ 98/02/07 خانم مریم بابایی و تاییدیه شماره 3969 مورخ 98/04/12 معاونت مبنی بر مساعدت مالی در تامین هزینه های زندگی،شهرداری در نظر دارد نسبت به مساعدت مالی در پرداخت هزینه های زندگی نامبرده به مبلغ 2/000/000 ریال از محل ماده17 اقدام نماید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد.با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت

491- مقرر گردید همکاران محترم ظرف مهلت قانونی( مدت 7 روز ) پس از جلسه نسبت به امضاء صورتجلسه اقدام نمایند و در غیر اینصورت صورتجلسه بدون امضاء ارسال خواهد شد و ملاک امضاء در دفتر ثبت صورتجلسات خواهد بود.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت

492- با توجه به درخواست شماره 391/الف/6407 مرکز نیکوکاری شهر شریفیه جهت اردوی زیارتی سادات تحت پوشش مددجویان به آستان مقدس کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران در ایام عید غدیر خم مقرر گردید مبلغ 12/000/000 ریال از ردیف 2055 جشن پذیرایی بودجه شورای اسلامی شهر پرداخت گردد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت

493- نامه شماره 26/4746 مورخ 98/4/29 شهردار محترم،با عنایت به تهیه و تنظیم بودجه 1396،متمم و تصویب تفریغ بودجه و تلاش برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده در بودجه که همانا حاصل عملکرد موفق شهرداری در تحقق درآمدها و اجرای پروژه های عمرانی در سطح شهر بوده که امروز ما شاهد بهره مندی شهروندان از آن هستیم،لذا به همین جهت شهرداری در نظر دارد مبلغ 30/000/000 ریال از محل اعتبارات ماده2 وظیفه خدمات اداری به عنوان پاداش تفریغ بودجه عملکرد سال 1396 به مجموعه مالی پرداخت نماید.در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.