494- مقرر گردید مبلغ 30/000/000 ریال از بودجه شورا به شماره حساب 0102255293002 بنام شورای اسلامی شهر شریفیه واریز گردد.

495- نامه شماره 5138 مورخ 98/5/13 شهردار محترم،با عنایت به ضرورت کاشیکاری المان شهدای گمنام شهر شریفیه،از آنجائیکه اجرای کاشیکاری المان(با توجه به نقشه و دیتایل های معماری ارائه شده توسط طراح) بحث هنری و غیر قابل برآورد با فهرست بهاء می باشد،این شهرداری در نظر دارد پروژه اجرای کاشیکاری)با مصالح مورد نیاز توسط استادکار ماهر(از لیست استادکاران ارائه شده توسط میراث فرهنگی) با استناد به بودجه پیشنهادی مصوب سال 1398 با اعتباری بالغ بر 1/400/000/000 ریال از محل اعتبارات عمران شهری برنامه 307 از طریق استعلام بهاء به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.پس از بحث و بررسی دقیق و کارشناسی در کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شهری و جلسه رسمی در صحن شورا مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

496- نامه شماره 5132 مورخ 98/5/13 شهردار محترم،شهرداری در نظر دارد برابر روال سنوات قبل نسبت به بیمه تکمیل درمانی کارکنان برای مدت یکسال از 98/5/1 لغایت 98/5/31 اقدام و نسبت به اعمال 70 درصد سهم شهرداری از محل اعتبارات خدمات اداری و شهری ماده2 با بیمه رازی اقدام نماید.پس از بحث و بررسی دقیق و کارشناسی در کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شهری و جلسه رسمی در صحن شورا مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.