501- مقرر گردید مبلغ 70/000/000 ریال از بودجه شورا به شماره حساب 0102255293002 بنام شورای اسلامی شهر شریفیه واریز گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.