509- مقرر گردید با توجه به خدمات جناب آقای مصطفی اسمی نیروی خدماتی شورا و شهرداری،از زحمات ایشان توسط شورای اسلامی شهر به نحو شایسته تقدیر و تشکر شود. با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت

510- ماموریت شهردار محترم از مورخ 98/6/13 لغایت 98/6/15 به استناد تبصره1 ماده 8 آئین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب 1370/3/19 به جانشینی آقای محمد شعبانی با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت

511- نامه شماره 5254 مورخ 98/6/0 شهردار محترم،پیرو تقاضای شماره 5164 مورخ 98/05/10 آقای سعید زمانی ذیحساب اعتبارات عمرانی در خصوص پرداخت حق الزحمه این شهرداری در نظر دارد نسبت به پرداخت حق الزحمه نامبرده جهت اعتبارات عمرانی از تاریخ 97/05/01 لغایت 98/04/31 با اعتباری بالغ بر 30/000/000 ریال از محل اعتبارات خدمات اداری ماده 5 اقدام نماید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد. با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت

512- نامه شماره 5406 مورخ 98/6/20 شهردار محترم،با توجه به درخواست شماره 5868 مورخ 98/06/20 گروه سرود نسیم یاس زیر مجموعه پایگاه زینب کبری(س) حوزه مقاومت بسیج خواهران حضرت معصومه(س) مبنی بر مساعدت مالی جهت اجرای برنامه در سطح شهر شریفیه این شهرداری در نظر دارد نسبت به مساعدت مالی به مبلغ 10/000/000 ریال از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده17 ردیف 417702 اقدام نماید.با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت

513- نامه شماره 5405 مورخ 98/6/20 شهردار محترم،نظر به اینکه کف پوش های خریداری شده جهت محوطه به نتایج آزمایشگاهی مطلوب نبوده و مراحل استرداد کالا و عودت وجه در حال انجام می باشد،این شهرداری در نظر دارد نسبت به خرید کف پوش با اعتباری بالغ بر 1/150/000/000  ریال از محل اعتبارات پروژه های عمرانی ردیف 527000 از طریق استعلام بهاء اقدام نماید.ضمناً اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد.با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.