514- مقرر گردید مبلغ 60/000/000 ریال از بودجه شورا به شماره حساب 0102255293002 بنام شورای اسلامی شهر شریفیه واریز گردد.با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

515 – نامه شماره 5535 مورخ 6/ 7 / 98 شهردار محترم، شهرداري در نظر دارد جهت ساماندهي و زيباسازي ميدان هاي شهدا و ولايت ، يادمانهايي با مضمون شهادت ، ايثار و ولايت خريد و نصب نمايد . يادمان شهدا جهت نصب در ميدان شهدا به مبلغ اوليه 000/ 000 / 150 / 1 ريال ر و يادمان غدير جهت نصب در ميدان ولايت به مبلغ اوليه 000 / 000/ 250 / 1 ريال در دستور كار اين شهرداري قرار دارد . از آنجائيكه طراحي و ساخت اين آثار بصورت ويژه از سوي هنرمندان مجسمه ساز صاحب سبك انجام مي گردد و نمونه مشابه در بازار وجود ندارد . اين شهرداري در نظر دارد آثار فوق را از طريق استعلام بهاء و از محل رديف 305000 بودجه مصوب سال 98 اقدام نمايد . بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح تنها المان میدان ولایت با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

516- مرخصی شهردار محترم از تاریخ 30/ 6 / 98 به مدت یک روز به استناد تبصره ماده 8 آئین نامه حقوق و مزایای شهرداران به جانشینی آقای محمد شعبانی در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

517- مرخصی شهردار محترم از تاریخ 04/ 7 / 98 به مدت یک روز به استناد تبصره ماده8 آئین نامه حقوق و مزایای شهرداران به جانشینی آقای محمد شعبانی در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

518- نامه شماره 5490 مورخ 02/ 7 / 98 شهردار محترم، به پيوست تصوير نامه 12006 مورخ 1 / 7 / 98 و شماره  11996 مورخ 1 / 7 / 98 مدير كل محترم دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري قزوين مبني بر جذب و پرداخت حقوق و مزاياي آقايان پرويز كاظمي آسيابري و آرش عليپور به عنوان كارشناس فضاي سبز و كارشناس عمران به مدت يكسال به صورت شركتي در شهرداري شريفيه( در قالب شركت پيمانكاري) جهت صدور مجوز ارسال ميگردد.خواهشمند است موضوع در صحن شوراي اسلامي شهر مطرح و نتيجه به اين شهرداري ابلاغ گردد.در جلسه مطرح که مجوز آقای آرش علیپور با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت و مجوز آقای پرویز کاظمی آسیابری با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

519- نامه شماره 5424 مورخ 23/ 6 / 98 شهردار محترم،اين شهرداري در نظردارد با استناد به بودجه پيشنهادي مصوب سال 1398 (000 / 000/ 200/ 1) ،  با اعتباري بالغ بر   000 /000 / 000 / 2 ريال پروژه خريد تابلوهاي راهنماي شهري را از طريق استعلام  از پيمانكاران  و فروشندگان واجد شرايط از محل اعتبارات عمران شهري برنامه 303  خريداري  نمايد.ضمنا مابه التفاوت اعتبار مذكور (000/ 000 / 800 ريال) در اصلاحيه و متمم بودجه پادار خواهد گرديد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

520- نامه شماره 5505 مورخ 3 / 7 / 98 شهردار محترم، با توجه به درخواست آقاي رستم برخورداري مبني بر مساعدت مالي جهت تامين هزينه هاي زندگي و تاييد معاونت محترم بشماره 311 / 98 اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي به مبلغ 000 / 000 / 2 ريال از محل اعتبارات وظيفه خدمات شهري ماده 17 رديف 417702 اقدام نمايد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

521- نامه شماره 5408 مورخ 21/ 6 / 98 شهردار محترم،پيرو درخواست شماره ۵۲۷۳ مورخ ۱۵/ ۰۵ / ۹۸ هيات حضرت علي اصغر شريفيه واقع در خیابان طالقانی شریفیه با مضمون مساعدت مالي جهت سيستم سرمايش اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي جهت سيستم سرمايش هيأت مذكور با اعتباري بالغ بر ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵ ريال از محل اعتبارات ماده ۱۶رديف ۴۱۶۶۰۸ اقدام نمايد.همچنين اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد .در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.