522- آقای سعید رشوند با اعتباری بالغ بر 000/ 000 / 32 ریال بعنوان حسابدار سال 97 شورای اسلامی شهر شریفیه انتخاب گردید.با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

523 – نامه شماره 5474 مورخ 31/ 6 / 98 شهردار محترم، عطف به صورتجلسه اصلاحي كارگروه ماده 18 مورخ 03 / 06 / 98 (به پيوست) در خصوص تعيين  نرخ كرايه سرويس مدارس به استحضار مي رساند بر اساس ماده 13 دستورالعمل اجرائي حمل و نقل دانش آموزان، كه تعيين افزايش هزينه كرايه سرويس رانندگان به صورت جداگانه توسط شوراي شهر و تعيين مقدار افزايش حق الزحمه ي عوامل سرويس(پيمانكار ، عوامل اجرايي ، كيفيت بخشي ) برعهده كارگروه ماده 18 مي باشد . اما با توجه به اشكالات موجود در تنظيم متن صورتجلسه اوليه (مورخ 10 / 04 / 1398) كارگروه ماده 18 كه تعيين مقدار افزايش حق الزحمه عوامل را نيز به عهده شوراي محترم گذاشته بود و شوراي محترم نيز بر اين اساس  نسبت به تعيين ميزان افزايش نرخ ها اقدام نموده كه مغاير با ماده 13 دستورالعمل اجرايي آيين نامه حمل و نقل مي باشد . لذا خواهشمند است  موضوع جهت بررسي مجدد و اصلاح و افزايش 10درصد حق الزحمه رانندگان در صحن شورا مطرح و نتيجه به اين شهرداري اعلام گردد   که در صحن شورا مطرح گردید و اعضای شورا با اصلاح و افزایش 10 درصد حق الزحمه رانندگان موافقت نمودند.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

524- پیرو نامه 3360 / 214 / 98 /ص مورخ 4/ 6 / 98 مدیرکل محترم اداره ورزش و جوانان استان قزوین در خصوص زمین ورزشی اهداء شده توسط کشاورزان شهر شریفیه جهت بررسی نقشه زمین از طریق شورای محترم کشاورزی و صاحبان نسق وبنه به همراه مسئولین ورزش استان و شهرستان البرز و مسئولین اداره آبفای استان و شهرستان البرز پیگیری و بازدید شود.در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

525- مقرر گردید در خصوص نحوه واگذاری سالنها و اماکن ورزشی جهت اجاره از طریق اشخاص یا هیات های ورزشی و درآمدهای ناشی آن و اماکن ورزشی ریاست محترم ورزش و جوانان شهرستان البرز و مسئولین مرتبط استانی در جلسه رسمی شورا جهت ارائه توضیحات حضور یابند.در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

526- مقرر گردید هرگونه جلسات ورزشی که در ساختمان شورای اسلامی شهر و شهرداری منعقد می گردد و مرتبط با شرح وظایف شورا اسلامی شهر می باشد موضوع از قبل به اطلاع اعضای شورا و در صورت لزوم به کمیسیون ورزش و جوانان شورا ابلاغ گردد.در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.