527- نامه شماره 5629 مورخ 17 /7 / 98 شهردار محترم، با توجه به درخواست آقاي امير صديقي مبني بر مساعدت مالي جهت تامين هزينه هاي زندگي و تاييد معاونت محترم شهرداری بشماره 558/ 98 اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي به مبلغ 000 / 000 / 2 ريال از محل اعتبارات وظيفه خدمات شهري ماده 17 رديف 417702 اقدام نمايد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت

528- نامه شماره 5603 مورخ 14/ 7 / 98 شهردار محترم، با توجه به ارائه صورت وضعيت قطعي قرارداد 1784 با موضوع احداث پارك هاي محله اي توسط شركت آيسان معمار قزوين اين شهرداري در نظر دارد به منظور تامين نقدينگي جهت پرداخت بستانكاري قرارداد مذكور با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 970 ريال  نسبت به فروش قطعات شماره 22/ 4 ، 23 / 4 ،24 / 4  و 25 / 4 ( با قيمت كارشناسي روز ) زمين هاي تفكيكي باغ اربابي،  از طريق مزايده عمومي ، از محل ساير منابع تامين اعتبار (فروش اموال غير منقول) اقدام نمايد . ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه  پادار خواهد شد .پس از بررسی دقیق و کارشناسی در کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شهری و جلسه رسمی فوق العاده شورا در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

529- نامه شماره 5584 مورخ 11/ 7 / 98 شهردار محترم، در جهت كاهش وابستگي درآمد شهرداري به عوارض ساختماني ، درآمد ناشي از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده ، استفاده از توان مالي بخش خصوصي و استفاده از خرد جمعي در اجراي پروژه هاي درآمدزا ، يك نسخه شيوه نامه مشاركت شهرداري ها با بخش خصوصي كه توسط سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور تهيه و ارسال گرديده است به پيوست ايفاد مي گردد . خواهشمند است موضوع در جلسه شوراي اسلامي شهر مطرح و مجوز اجراي آن را صادر فرماييد  .پس از بررسی دقیق و کارشناسی در کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شهری و جلسه رسمی فوق العاده شورا در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

530- مقرر گردید مبلغ یک میلیون تومان از بودجه شورا ردیف 2055 هزینه جشن و پذیرایی و برگزاری مراسم،با توجه به فعالیتهای فرهنگی و هنری گروه سرود ثارالله در سطح شهرستان البرز،استان و کشور و همچنین کشور عراق جهت حضور در مراسم معنوی اربعین مساعدت گردد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

531- نامه شماره 5158 مورخ 15/ 5 / 98 شهردار محترم، عطف به مصوبه جلسه 129 مورخ 07 / 09 / 97  شوراي محترم اسلامي شهر به پيوست يك جلد ” برنامه توسعه راهبردي شهر شريفيه تا سال 1414 ” كه توسط اينجانب و بصورت رايگان در مدت حدود 6 ماه تهيه و تدوين شده است به حضور ارسال مي گردد.اين الگوي برنامه ريزي داراي خصلت جامعيت ، انطباق پذيري و تعميم نسبي است و يكپارچگي مديريت شهري ، مشاركت و توافق عمومي از پيش شرط هاي اساسي براي تحقق آن به شمار مي رود .در اين گزارش تلاش شده است با تشريع ويژگي ها ، ساختار و اركان اين رويكرد نوين از برنامه ريزي شهري ، ضمن تشريع فرايند تهيه و اجراي سند راهبردي توسعه شهر ، با شناسايي نقاط قوت ،  ضعف و امكانات و محدوديت هاي شهر و مطالعه ويژگيهاي هاي اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و كالبدي آن با بهره گيري از تجارب جهاني و ملي چشم انداز واقع بينانه و قابل حصولي براي شهر شريفيه طراحي و براي تحقق آن ، راهبردها ، سياست ها و اقدامات اجرايي دقيقي طراحي و پيشنهاد گردد .اميد است اين خدمت ناچيز ، قدمي براي اداي زكات علمي كه به رايگان در اين سرزمين عزيز آموخته ام ، باشد و موجب رضايت و قبول حضرت باري تعالي قرار گيرد .پس از دو ماه بررسی دقیق و مشورت با کارشناسان ذی ربط و بحث و گفتگو در جلسات رسمی عادی و فوق العاده و جلسات فرعی هیات رئیسه با حضور دکتر حسین هاشمی مولف برنامه توسعه راهبردی شهر شریفیه تا سال 1414 در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

1 دیدگاه برای “جلسه 175 – 17 مهر 98 – مصوبات 527،528،529،530،531

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.