548- نامه شماره 6010 مورخ 11 / 9 / 98 شهردار محترم،با توجه به بودجه پيشنهادي مصوب سال 1398 شهرداري شريفيه ، در سرفصل ساير منابع تامين اعتبار مبلغ 000 / 000 / 000 / 19 ريال فروش اموال غير منقول پيش بيني گرديده است . اينك جهت تحقق بودجه به منظور پرداخت مطالبات پيمانكاران و تامين نقدينگي بابت هزينه هاي جاري و عمراني اين شهرداري در نظر دارد نسبت به فروش 27 قطعه زمين شامل قطعات 2-4لغايت 25-4″ با كاربري مسكوني جمعا به مساحت 3950.62 متر مربع و قطعات 20- 3و 24-2 و 1-2 با كاربري تجاري مسكوني جمعا به مساحت 34 / 570 مترمربع از زمين هاي تفكيكي باغ اربابي” از طريق مزايده عمومي و بر اساس قيمت پايه كارشناسي اقدام نمايد. خواهشمند است ضمن بررسي مجوز لازم صادر و جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد .لازم به توضيح است قبلا مجوز قطعات 4.22 ، 4.23 ، 4.24 ، 4.25 جهت تامين اعتبار پرداخت قرارداد پارك هاي محله اي صادر گرديده است و بصورت يكجا مزايده خواهد شد .در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

549- نامه شماره 5990 مورخ 10 / 9 / 98 شهردار محترم، با توجه به درخواست واحد فني و عمراني مبني بر موقعيت هاي ضروري موجود در سطح شهر جهت پياده رو سازي نظر به اينكه مطابق مصوبه شماره 193 / الف / 5 تاريخ 16 / 02 / 98 اعتبار لحاظ شده براي پروژه پياده رو سازي 000 / 000 / 000 / 3 ريال بوده است كه اين امر باعث گرديد عليرغم مبلغ پيشنهادي اعلام شده قرارداد تا سقف بودجه مصوب تنظيم گردد اينك به منظور اتمام عمليات پياده رو سازي و موقعيت هاي ضروري موجود، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به افزايش اعتبار به ميزان 000 / 000 / 750 ريال جهت ابلاغ 25% قرارداد 5217 مورخ 27 / 05 / 98 اقدام نمايد. خواهشمند است موضوع در جلسه شورا مطرح و نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد. ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.