560- نامه شماره 6178 مورخ 03 / 10 / 98 شهردار محترم ،با استناد به نامه شماره 2513 م / 795 مورخ 06 / 09 / 98 فرمانداري شهرستان البرز و رئيس شوراي تامين شهرستان البرز و با استناد به بند 16 فصل چهارم دستورالعمل مقابله و كنترل بحران هاي شهري مصوب در جلسه 25 / 07 / 98 شوراي امنيت كشور ، در راستاي مديريت تامين هزينه ها ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تهيه غذا با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 60 ريال از محل اعتبارات جاري، وظيفه خدمات شهري رديف 205505 جشن و پذيرايي اقدام نمايد خواهشمند است ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد . بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

561- نامه شماره 6186 مورخ 04 / 10 / 98 شهردار محترم ،با توجه به اينكه دسترسي مدرسه امام رضا (ع) به خيابان صنعتگران در سال 1390 با تملك خيابان به عرض 12 متر و طول 120 متر انجام شده و در صورت عدم تملك زمين حاضر عملا دسترسي به واحد آموزشي قطع مي گرديد ، لذا ضرورت داشت نسبت به بازگشايي محور مذكور اقدام گردد . حال با استناد به ماده 3 قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك و ماده 101 قانون شهرداريها (افراز و تفكيك اراضي ) ، اين شهرداري نسبت به تملك قسمتي از زمين متعلق به آقاي آرش حسنلو فرزند اله يار (كروكي پيوست ) به مساحت 62/49 مترمربع واقع در خيابان صنعتگران- كوچه دانش برابر توافقنامه پيوست اقدام نمود.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

562- مقرر گردید پیرونامه شماره 18645 / 42 / 59 مورخ 03 / 10 / 98 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در خصوص تعرفه عوارض مصوب شوراهای اسلامی شهر در مهلت مقرر 15 / 10 / 98 شهردار محترم تا تاریخ 07 / 10 / 98 نسبت به ارائه تعرفه عوارض سال 99 و تعرفه سالهای 98 و 97 اقدام نماید تا جلسات شورا و شهردار در اسرع وقت برگزار و اقدامات لازم صورت پذیرد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.