563- نامه شماره 6253 مورخ 11 / 10 / 98 شهردار محترم ، با توجه به ضرورت انجام بيمه جامع مسئوليت شهري بمنظور جبران خسارت اتفاقات و حوادث اين شهرداري در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد با شركت هاي بيمه اي معتبر از طريق برگزاري مناقصه عمومي با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 600 ريال از محل اعتبارات وظيفه خدمات شهري ماده 5 اقدام نمايد . لطفا ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد . بديهي اعتبار و هزينه مذكور در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد . در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

564- نامه شماره 6209 مورخ 07 / 10 / 98 شهردار محترم، به پيوست صورتجلسه تنظيمي في مابين شهرداري شريفيه و اداره آبفاي شهر شريفيه، با توجه به 9 فقره انشعاب آب و نصب شير هيدرانت و هزينه آب بهاء سال هاي 1393 لغايت 31 / 06 / 1398 جمعا به مبلغ 341 / 027 / 573 / 6 ريال بعنوان مطالبات اداره آبفا و هزينه ديون شهري و عمراني و بابت هزينه توسعه ، اصلاح و اجراي شبكه سال هاي 1392 لغايت 1397 جمعا به مبلغ 304 / 337 / 514 / 7 ريال بعنوان مطالبات شهرداري شريفيه مي باشد. لذا اين شهرداري در نظر دارد ضمن تهاتر، حق انشعابات كنتورها و شير هيدرانت نصب شده و آب بهاء مصرفي را بحساب ديون هزينه هاي شهري و عمراني و مطالبات شهرداري از اداره آبفا را بحساب رديف هاي درآمدي و مابه التفاوت دو رقم يعني مبلغ 963 / 309 / 941 ريال در حساب في مابين بدهكاران امور آبفاي در دفاتر شهرداري منظور گردد . لطفا ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد . بديهي اعتبار و هزينه  مذكور در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.