571 – نامه شماره 5656 مورخ 22 / 7 / 98 شهردار محترم، به استناد بند 24 ماده 80 قانون تشكيلات ،وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور، تصويب نامگذاري معابر ،ميادين ، خيابانها ،كوي و كوچه ها در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها بر عهده شوراي شهر مي باشد .با توجه به اينكه برخي از معابر فاقد نام و برخي ديگر نيازمند تغيير مي باشند به پيوست اسامي پيشنهادي براي معابر بي نام و معابر مورد نياز به اصلاح در 12 برگ جهت بررسي و تصويب به حضور ارسال مي گردد .پس از بررسی در جلسات عادی و فوق العاده رسمی شورا،هیات رئیسه شورا،کمیسیون حقوقی،فرهنگی و حقوقی شورا در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

572 – نامه شماره 6434 مورخ 29 / 10 / 98 شهردار محترم ،بر اساس بند 24 ماده 80 قانون تشكيلات و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور، تصويب نامگذاري ميادين ،خيابان ها،كوچه و كوي در حوزه شهري و تغيير نام آنها بر عهده شوراهاي اسلامي مي باشد ، لذا اين شهرداري پيشنهاد مي نمايد نام دو خيابان در كوي مهديه به نام هاي صنعتگران و انتفاضه را به ترتيب به نام شهداي گرانقدر، شهيد محمد جواد تندگويان و شهيد مهدي باكري و همچنين خيابان لاله زار را به نام سردار شهيد رجبعلي بهتويي تغيير يابد . لذا خواهشمند موضوع در جلسه شورا مطرح و از نتيجه اين شهرداري را مطلع نماييد .در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

573 – نامه شماره 6331 مورخ 18 / 10 / 98 شهردار محترم، پيرو درخواست شماره 1300 / 98 مورخ 16 / 10 / 1398 واحد خدمات شهري مبني بر ازدياد سگ هاي ولگرد در سطح شهر، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به زنده گيري سگ هاي ولگرد با انتخاب پيمانكار و اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 150 ريال از محل اعتبارات خدمات شهري ماده 5 رديف 205512 ” ساير خدمات قراردادي”، از طريق استعلام بهاء اقدام نمايد خواهشمند است ضمن بررسي، نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد. بديهي است اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد .در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

574 – نامه شماره 6433 مورخ 29 / 10 / 98 شهردار محترم، با توجه به درخواست واحد فني و عمراني به شماره 98 / 1362 مورخ 23 / 10 / 98 مبني بر افزايش حجم عمليات ترميم جداول نظر به اينكه مطابق مصوبه شماره 193 / الف / 5 تاريخ 16 / 02 / 98 اعتبار لحاظ شده براي پروژه ترميم جداول 000 / 000 / 000 / 1 ريال بوده است كه اين امر باعث گرديد عليرغم مبلغ پيشنهادي اعلام شده قرارداد تا سقف بودجه مصوب تنظيم گردد اينك به منظور اتمام عمليات ترميم جداول و موقعيت هاي ضروري موجود، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به افزايش اعتبار به ميزان 000 / 000 / 250ريال جهت ابلاغ 25% قرارداد 5391 مورخ 17/ 06/ 98 اقدام نمايد. خواهشمند است موضوع در جلسه شورا مطرح و نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد. ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

575 – نامه شماره 6435 مورخ 29 / 10 / 98 شهردار محترم، با توجه به درخواست واحد فني و عمراني به شماره 1402 / 98 مورخ 26 / 10 / 98 مبني بر ارائه برآورد حدودي آيتم ها و مقادير مورد نياز محوطه سازي پشت ساختمان اداري شهرداري ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه مذكور به صورت اماني(خريد سيمان، ماسه، سنگ و ساير اقلام توسط شهرداري) و اجرا توسط پيمانكار با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 500 / 1 ريال و با رعايت ماده 1 آئين نامه معاملات شهرداري ها اقدام نمايد. خواهشمند است موضوع در جلسه شورا مطرح و نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد. ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

576 – نامه شماره 6436 مورخ 29 / 10 / 98 شهردار محترم، اين شهرداري در نظر دارد جهت تقدير و تشويق فرزندان ممتاز پرسنل در سال تحصيلي 97-98 مبلغ 000 / 500 / 36 ريال از رديف 5 ماده 5 بودجه هزينه نمايد .خواهشمنداست ضمن بررسي موضوع در جلسه شورا نتيجه به اين شهرداري اعلام گردد.در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.