584 – نامه شماره 6842 مورخ 11 / 12 / 98 شهردار محترم،پيرو نامه شماره 23143 / 44 / 59 / ص مورخ 10 / 12 / 1398 مدير كل بحران استان قزوين مبني بر لزوم پيشگيري از بروز و گسترش كرونا ويروس اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تهيه اقلام بهداشتي و مواد ضد عفوني كننده جهت پاك سازي حمل و نقل عمومي شهري ، اماكن پر ازدحام، معابر اصلي شهر و ساختمان اداري شهرداري با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 300 ريال از محل اعتبارات وظيفه خدمات شهري ماده 7 رديف 207706 ” لوازم تنظيف” هزينه نمايد. خواهشمند است ضمن بررسي نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد. ضمنا اعتبار مذكور در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد شد در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

585 – نامه شماره 6868 مورخ 14 / 12 / 98 شهردار محترم،با توجه به نامه شماره 920 / 11 مورخ 28 / 11 / 98 فرمانداري شهرستان البرز در خصوص پرداخت هزينه سوخت خودروهاي عوامل نيروي نظامي و انتظامي بابت اغتشاشات آبان ماه سال جاري، با استناد به بند 2 مصوبات بيست و سومين جلسه شوراي تامين شهرستان البرز، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مشاركت در پرداخت هزينه سوخت مذكور ، با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 100 ريال از محل اعتبارات خدمات شهري ماده 6  (سوخت وسائط نقليه) اقدام نمايد. خواهشمند است موضوع بررسي و نتيجه جهت اجرا امر به ابلاغ شود. ضمنا اعتبار مذكور در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

586 – مقرر گردید مبلغ 000 / 000 / 70 ریال از بودجه شورا به شماره حساب 0102255293002 بنام شورای اسلامی شهر شریفیه واریز گردد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

587 – مقرر گردید مبلغ 000 / 000 / 2 ریال از بودجه شورا ردیف 4301 کمک به افراد بی بضاعت به آقای داریوش مرادخانی بدلیل مشکلات اقتصادی و بیماری که به پیوست می باشد پرداخت گردد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

588 – نامه شماره 6836 مورخ 10 / 12 / 98 شهردار محترم، به پيوست آئين نامه مواد 16 و 17 بودجه پيشنهادي و آئين نامه امور رفاهي كاركنان و احكام مرتبط با بودجه سال 1399 جهت اقدام مقتضي بحضور ارسال مي گردد . خواهشمند است موضوع بررسي و نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد.با بررسی دقیق و کارشناسی در جلسه هیات رئیسه شورا و جلسه عادی شورا در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

589 – نامه شماره 6607 مورخ 16 / 11 / 98 شهردار محترم،بودجه پيشنهادي سال 1399 اين شهرداري با اعتباردرآمدي بالغ بر 000 / 000 / 310 / 109 ريال در دو بخش وظيفه خدمات جاري 000 / 000 / 600 / 49 ريال و وظيفه عمران شهري 000 / 000 / 710 / 59 ريال جهت طرح در جلسه شورا به حضور ارسال ميگردد.خواهشمند است ضمن بررسي نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد.با بررسی دقیق و کارشناسی در جلسات هیات رئیسه شورا و جلسات عادی و فوق العاده شورا در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.