590 – مقرر گردید ضد عفونی کردن اماکن عمومی و درب منازل توسط ستاد پیشگیری از ویروس کرونا صورت پذیرد و از سایر اشخاص غیر مرتبط با ستاد پیشگیری بدون هماهنگی ستاد جلوگیری گردد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

591 – مقرر گردید به استناد بند18 ماده 80 قانون وظایف شوراهای اسلامی شهر با همکاری مرکز بهداشت شهر،نظارت بر نانوایی ها و سایر اماکن عمومی از جمله بانکها و ادارات سطح شهر جهت پیشگیری از بیماریهای ویروسی کرونا مستمر و دقیق صورت پذیرد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

592 – مقرر گردید به استناد بند12 ماده 80 قانون وظایف شوراها،بودجه شورای اسلامی شهر توسط آقای سعید رشوند تهیه و تنظیم و مبلغ 000 / 000 / 8 ریال از بودجه شورا جهت حق الزحمه ایشان پرداخت گردد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

593 – مقرر گردید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آپادانا (حسابداران رسمی) به شماره ثبت 28841 حسابرسی شهرداری و شورای اسلامی شهر شریفیه را در سال 1397 و 1398 انجام دهد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

594 –گزارش حسابرس (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آپادانا ،آقای مهندس کلهر نماینده شورای اسلامی شهر بر حساب درآمد و هزینه شهرداری و شورا) مستقل درباره صورت تفریغ بودجه تهیه شده بر مبنای نقدی شهرداری شریفیه و شورای اسلامی شهر شریفیه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند  1396 توسط موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آپادانا در جلسه بحث و تبادل نظر گردید.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.