601 – پیرو نامه شماره 044 / 01 / 6407 مورخ 31 / 01 / 99 مرکز نیکوکاری شریفیه مقرر گردید مبلغ 000 / 000 / 20 ریال از بودجه شورا ردیف 4301 کمک به افراد بی بضاعت به مرکز نیکوکاری شهر شریفیه جهت اجرای طرح معیشتی و حمایت از نیازمندان در ماه مبارک رمضان به تعداد 500 بسته سبد کالا پرداخت شود در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

602 – پیرو نامه شماره 102 / 302 / 307 / 555 / م ز مورخ 26 / 01 / 99 حوزه مقاومت بسیج شهید مطهری شریفیه مقرر گردید مبلغ 000 / 000 / 20 ریال از بودجه شورا ردیف 4301 کمک به افراد بی بضاعت به ستاد رزمایش کمک مومنانه شهر شریفیه پرداخت گردد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

603 – مقرر گردید نماینده شورا در ستاد رزمایش کمک مومنانه در شهر شریفیه جناب آقای حسن بهتویی معرفی گردد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

604 – مقرر گردید مبلغ 000 / 000 / 250 ریال از بودجه شورا توسط شهرداری به شماره حساب 0102255293002 بنام شورای اسلامی شهر شریفیه واریز گردد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

605 – مقرر گردید به استناد بند 16 ماده 80 وظایف شوراهای اسلامی در خصوص اصلاح بند7 ماده4 ردیف 2108 هزینه دفن اموات ، هزینه دفن متوفیانی که ساکن شهر شریفیه نیستند ولی بستگان درجه یک آنها ساکن شریفیه هستند قیمت تمام شده مبلغ 000 / 000 / 3 ریال نی باشد .این مصوبه از زمان تائید مراجع ذی صلاح قابل اجرا می باشد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

606 – نامه شماره 74 مورخ 28 / 01 / 99 شهردار محترم، شهرداري در نظر دارد مطابق ماده 34 آئين نامه مالي، و با رعايت ماده 79 قانون شهرداريها همچنين با استناد به نامه شماره 16036/42/59 مورخ 12 / 11 / 1394 دفتر امور شهري و شوراهاي استان  نسبت به تعيين  تنخواه گردان شهرداري به مبلغ 000 / 000 / 50 ريال  در سال 1399 اقدام نمايد خواهشمند است ضمن بررسي مجوز مربوطه جهت اقدام مقتضي ابلاغ گردد .در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

607 – نامه شماره 140 مورخ 03 / 02 / 99 شهردار محترم، با عنايت به درخواست خانم ثريا چگيني مبني  بر مساعدت مالي به علت مبتلا شدن همسر نامبرده به بيماري كرونا، اين شهرداري در نظر دارد مبلغ 000 / 000 / 5 ريال از محل  كمك مالي به اشخاص حقيقي رديف 150302 (ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير )  به عنوان كمك هزينه  خريد مواد غذايي مساعدت نمايد.خواهشمند است ضمن بررسي ،مجوز مربوطه صادر و نتيجه جهت اجرا امر به ابلاغ گردد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

608 – نامه شماره 134 مورخ 03 / 02 / 99 شهردار محترم، به ارائه برآورد جدولگذاري اراضي 11 هكتاري توسط واحد فني و عمراني (به پيوست مي باشد) اين شهرداري  در نظر دارد ،  با اعتباري بالغ بر   000 /000 / 300 / 2 ريال پروژه اجراي جدولگذاري اراضي مذكور  را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد ، لذا خواهشمند است ضمن بررسي مجوز مربوطه از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك برنامه بهبود عبور و مرور شهري، پروژه جدولگذاري، صادر و نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد. با توجه به اينكه فهرست بهاي سال 1399 در فروردين ماه سال جاري واصل شد و افزايش قيمت فاحشي با سال قبل دارد، اعتبار مذكور در اصلاحيه و متمم بودجه پادار خواهد گرديد. شايان ذكر مي باشد منابع درآمدي اعتبار مذكور از محل فروش اراضي زمين هاي باغ اربابي و تعاوني مسكن بيدستان تامين اعتبار خواهد گرديد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء به کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شورا ارجاع داده شد.

609 – نامه شماره 133 مورخ 03 / 02 / 99 شهردار محترم، با توجه به ارائه برآورد روكش آسفالت معابر سطح شهر توسط واحد فني و عمراني (به پيوست مي باشد) اين شهرداري  در نظر دارد ،  با اعتباري بالغ بر   000 /000 / 000 / 26 ريال پروژه اجراي آسفالت معابر سطح شهر  را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد ، لذا خواهشمند است ضمن بررسي مجوز مربوطه از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك برنامه بهبود عبور و مرور شهري، پروژه زيرسازي و آسفالت معابر شهري، صادر و نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد. ضمنا با توجه به اينكه فهرست بهاي سال 1399 در فروردين ماه سال جاري واصل شد و افزايش قيمت فاحشي با سال قبل دارد، اعتبار مذكور در اصلاحيه و متمم بودجه پادار خواهد گرديد. شايان ذكر مي باشد منابع درآمدي اعتبار مذكور از محل فروش اراضي زمين هاي باغ اربابي و تعاوني مسكن بيدستان تامين اعتبار خواهد گرديد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء به کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شورا ارجاع داده شد.

610 – مقرر گردید به استناد ماده8 آئین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی مصوب 2/9/84 هیات وزیران با اصلاحات بعدی و (الحاقی بموجب تصویب نامه شماره 109494/ت 51736ه مورخ 21/8/1394 هیات وزیران) برطبق ردیف3 ماده6 همین آئین نامه به هریک از اعضای شورای اسلامی شهر برای سال 1399 و در سقف یک ماه پاداش پرداخت گردد..در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.