624 – مقرر گردید اداره کل نوسازی استان قزوین نسبت به نصب گرمایش استاندارد مدرسه شهید علویری اقدام نماید.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

625- نامه شماره 924 / 99 مورخ 18 / 4 / 99 شهردار محترم، پيرو نامه شماره 5/5652/4645 مورخ 05 / 04 / 1399كارگروه ماده 18 در خصوص تعيين نرخ كرايه سرويس مدارس نسبت به افزايش 25 درصدي كرايه سرويس مدارس براي سال تحصيلي1400-1399، جدول نرخ كرايه ها و همچنين اصلاحيه  نرخ كرايه آژانس ها (دو برگ به پيوست) جهت بررسي و تصويب به حضور ارسال مي گردد . پس از بحث و بررسی دقیق و کارشناسی و تصویب در جلسات کمیسیون حمل و نقل شورا در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

626- مقرر گردید مبلغ 000 / 000 / 150 ریال از بودجه شورا توسط شهرداری به شماره حساب 0102255293002 بنام شورای اسلامی شهر شریفیه واریز گردد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

627- نامه شماره 1002 / 99 مورخ 24 / 4 / 99 شهردار محترم، پيرو تقاضاي شماره 2098 مورخ 24/ 04/ 99 آقايان هادي رمضاني، پرويز كاظمي و آرش عليپور مبني بر بالا بودن هزينه هاي درمان و عدم پوشش بيمه تامين اجتماعي و درخواست برخورداري از پوشش بيمه تكميلي، با توجه به مجوز شماره 5751 مورخ 11 / 04 / 99 دفتر امور شهري منضم به تاييديه شماره 5715 هسته گزينش انجام فعاليت و انعقاد قرارداد نامبردگان تا پايان سال صادر شده است . اين شهرداري در نظر دارد نسبت به الحاق اين عزيزان به همراه خانواده به ليست بيمه مكمل درمان ، با شرايط ساير كاركنان اقدام نمايد . لطفا ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

628- مقرر گردید مبلغ 000 / 000 / 3 ریال از بودجه شورا ردیف 4301 کمک به افراد بی بضاعت جهت کمک به آقای رستم برخورداری که با توجه به مشکلات مالی مساعدت شود. در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

629- مقرر گردید با توجه به مشکلات مالی خانم سمیه نوروزی احدی از شهروندان مبلغ 000/ 000 / 2 ریال از بودجه شورای اسلامی شهر ردیف 4301 کمک به افراد بی بضاعت پرداخت گردد. در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

630- نامه شماره 923 / 99 مورخ 18 / 4 / 99 شهردار محترم، در راستاي اجراي مصوبه شماره 40 / 99 / 5 / ص مورخ 27 / 02 / 1399 جهت انتخاب پيمانكار روكش آسفالت معابر، اين شهرداري با برگزاري دو مرحله مناقصه و تجديد مناقصه عمومي با رعايت صرفه و صلاح شهرداري و پس از اخذ نظر كميته فني و بازرگاني در كميسيون معاملات عالي معاملات شهرداري بشماره 871 / 99 / ص مورخ 15 / 04 / 99 شركت كوشا آباد گران مينودر با (1.4002 % +) پلوس و جمعا به ارزش ريالي 779 / 652 / 451 / 34 ريال به عنوان برنده مناقصه انتخاب گرديدند. اينك نظر به اينكه اعتبار اخذ شده اوليه بر اساس فهرست بهاء راه سال 99 به ميزان 000 / 000 / 000 / 26 ريال اخذ گرديده و با عنايت به اينكه قيمت پيشنهادي پيمانكار با توجه به افزايش قيمت مصالح شامل قير، شن و ماسه، هزينه هاي حمل و ساير نهاده هاي توليد ارائه گرديده است، اين شهرداري در نظر دارد بمنظور تكميل پروژه نسبت به افزايش اعتبار به ميزان 000 / 000 / 452 / 8 ريال از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، جهت عقد قرارداد اقدام نمايد. لطفا ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد. پس از بحث و بررسی دقیق و کارشناسی و تصویب در کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شورا در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

631- نامه شماره 998 / 99 مورخ 24 / 4 / 99 شهردار محترم، اعتبار پيش بيني شده در بودجه سال 1398 جهت احداث بوستان بانوان 000 / 000 / 000 / 9 ريال و در سال جاري 000 / 000 / 000 / 6 ريال بوده است نظر به اينكه انعقاد قرارداد با پيمانكار با شماره قرارداد 5476 همزمان با شروع فصل سرما بوده تنها يك فقره صورت وضعيت به مبلغ 981 / 815 / 489 ريال ارائه و پرداخت گرديده است و در سال جاري سه فقره صورت وضعيت جمعا به مبلغ 873 / 675 / 715 / 3 ريال به تاييد واحد فني و عمراني رسيده است اينك با عنايت به قيمت پيشنهادي پيمانكار بر اساس مناقصه عمومي برگزار شده اعتباري لازم جهت اتمام قرارداد مبلغ 705/ 153/ 075/ 12 ريال نيازمند مي باشد كه با استناد به مجوز شماره 633 مورخ 26 / 05 / 98 شوراي محترم اسلامي شهر مبلغ اوليه قرارداد با رقم 000 / 000 / 000 / 6 ريال منعقد گرديده است . لذا اين شهرداري در نظر دارد به منظور رعايت صرفه و صلاح شهرداري(با توجه به اينكه ضرايب پيشنهادي پيمانكار بر اساس هزينه هاي سال 1398 ارائه شده است)، نسبت به تكميل قرارداد پروژه مذكور در قالب متمم قرارداد 5476 با همان شرايط و ضرايب پيشنهادي فهرست بهاءبا اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 100 / 6 ريال و همچنين با توجه به ضرورت بهره برداري از پروژه به منظور خريد آلاچيق ، نيمكت، چراغ هاي پاركي، سطل زباله ، وسايل بازي ، كابل برق و لامپ و درختكاري و فضاي سبز با رعايت آئين نامه مالي شهرداريها با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 000 / 3 ريال جمعا 000 / 000 / 100 / 9 ريال ااقدام نمايد. لطفا ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد. پس از بحث و بررسی دقیق و کارشناسی و تصویب در کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شورا در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

632- نامه شماره 796 / 99 مورخ 7 / 4 / 99 شهردار محترم، با عنايت به درخواست آقاي داريوش مرادخاني مبني بر مساعدت مالي به علت بيماري مزمن بعد از انفجار و با توجه به ارائه گواهي با كد مددجويي 579137 طي نامه شماره 595052 / 1 مورخ 04 / 04 / 1399 كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان البرز اين شهرداري در نظر دارد مبلغ 000 / 000 / 5 ريال از محل كمك مالي به اشخاص حقيقي رديف 150302 (ساماندهي و كمك به اقشار اسيب پذير ) به عنوان كمك هزينه پرداخت نفقه مساعدت نمايد.خواهشمند است ضمن بررسي ،مجوز مربوطه صادر و نتيجه جهت اجرا امر به ابلاغ گردد. در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

633- نامه شماره 850 / 99 مورخ 14 / 4 / 99 شهردار محترم، پيرو تقاضاي شماره 1775 مورخ 10 / 04/ 99 آقاي سعيد زماني ذيحساب اعتبارات عمراني در خصوص پرداخت حق الزحمه، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت حق الزحمه نامبرده جهت اعتبارات عمراني از تاريخ 01 / 05 / 98 لغايت 31 / 04 / 99 با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 42 ريال از محل اعتبارات تحول اداري و مديريت عملكرد، حق الجلسه( كد 503 ) اقدام نمايد . لطفا ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد. در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

634- نامه شماره 894 / 99 مورخ 17 / 4 / 99 شهردار محترم، به استناد ماده 45 تعرفه عوارض محلي و هزينه خدمات شهرداري شريفيه مصوب جلسه شماره 193 مورخ 14 / 11 / 98 شوراي اسلامي شهر ، مقدار عدد p در تعرفه سال 99 بر پايه آخرين دفترچه ارزش معاملاتي ابلاغي از سوي امور مالياتي شهرستان البرز تعيين شده است .دفترچه مذكور طي نامه شماره 30607 مورخ 21 / 12 / 98 ابلاغ شده است .با توجه افزايش محسوس ارزش معاملاتي شهر شريفيه براي سال 99 ، مقدار عوارض ساختماني با افزايش قابل توجه مواجه شده است . باتوجه به وضعيت معيشت مردم و تنگناهاي اقتصادي عموم مردم و در راستاي كم كردن از فشار مالي به ايشان، اصلاحيه تعرفه عوارض در راستاي كاهش تعرفه سال 99 جهت تصويب و بررسي به حضورتان ارسال مي گردد. لطفا موضوع در جلسه مطرح و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد.پس از بحث و بررسی دقیق و کارشناسی و تصویب در کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شورا در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

635- نامه شماره 997 / 99 مورخ 24 / 4 / 99 شهردار محترم، بلوار شهيد بهشتي يكي از خيابانهاي اصلي و پر تردد شهر است و اين مسير فاقد روشنايي كافي مي باشد، طي توافق صورت گرفته با مديريت برق محمديه مقرر شده است تامين روشنايي اين معبر با مشاركت شهرداري و اداره برق تامين و اجرا گردد، بر اساس اين توافق خريد پايه چراغ 12 متري هشت وجهي گالوانيزه و پايه بتني و المان نوري سان لايت به تعداد 15 عدد با شهرداري و تامين سر چراغ و كابل هاي مورد نياز و اجراي آن با مديريت برق محمديه خواهد بود. لذا اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد اقلام فوق بشرح پيوست با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 900 / 1 ريال از محل اعتبارات كالبدي و شهر سازي برنامه ارتقاء كيفيت معماري و سيما و منظر شهري ، طرح ايجاد شبكه روشنايي ، پروژه تامين روشنايي بلوار شهيد بهشتي اقدام نمايد . لطفا ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.پس از بحث و بررسی دقیق و کارشناسی و تصویب در کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شورا در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

636- پیرو نامه شماره 082 / 1 / 6407 مورخ 8 / 4 / 99 مرکز نیکوکاری در خصوص عضویت در گروه های جهادی مدافعان حرم،مرکز نیکوکاری شریفیه قصد دارد مبلغ 000/ 000 / 50 ریال جهت حق عضویت به گرو ه جهادی مدافعان حرم تحویل داده تا یک سرویس جهیزیه کامل ضروری را تحویل گرفته و بین 10 زوج نیازمند شناسایی شده تقسیم نماید در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

637- مقرر گردید در خصوص اصلاح مصوبه شماره 622 مورخ 5 / 4 / 99 در خصوص فروش 45 قطعه از زمین های تفکیکی باغ اربابی و اراضی شهرداری (شمال جاده قزوین – آبیک ) فروش قطعات تفکیکی در باغ اربابی سهم شهرداری صورت پذیرفته و در خصوص اراضی سهم شهرداری از محل توافق با تعاونی کارکنان شهرداری بیدستان ( شمال جاده قزوین – آبیک ) به دلایل 1)تشکیل پرونده قضایی در دادگاه محمدیه و پیگیری کشاورزان و مالکین برای احقاق حق خویش و ابطال قسمتی از سند صادره 2)ایجاد جو روانی مثبت در شهر و انجام پروژه های عمرانی در محیطی آرام و مسالمت آمیز و بدون تنش اجتماعی فروش قطعات متعلق به شهرداری در اراضی شمال جاده قزوین – آبیک با 3 ماه تاخیر صورت پذیرفته و جهت جبران قطعات مذکور از اراضی سهم شهرداری از محل تفکیکی باغ اربابی (بنیاد شهید ) جایگزین صورت پذیرد همچنین مقرر گردید شهردار محترم لایحه اصلاحیه در این خصوص به صحن شورای اسلامی شهر تقدیم نماید. در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*پیرو نامه شماره 3939 مورخ 09 / 05 / 99 فرماندار محترم شهرستان البرز با موضوع رای هیات تطبیق نصوبات شهرستان البرز در خصوص مصوبه 637  نظر بر اینکه بند 637مصوبات جلسه شماره 212 مورخ  99/4/24 آن شورای اسلامی با موضوع صدور مجوز تاخیر 3ماهاه در فروش 45 قطعه از زمین های تفکیکی باغ اربابی و درخواست اصلاح لایحه شهرداری ؛ با توجه به اینکاه اراضی موصوفدارای سند تکیرگ تفکیکی به نام شهرداری داشته لذا مستند به حکم ماده 22 قانون ثیت اسناد و املاک مصوبه مذکور مغایر با ماده 22قانون موصوف و همچنین به دلیل عدم رعایت صرفه و صلاح شهرداری و آیین نامه مالی شهرداریها مغایر اعلام میگردد لذا این هیات ضمن اعلام اعتراض به مصوبه مذکور، خواستار تجدید نظر در مصوبه موصوف می باشد*

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.