641 – پیرو نامه رئیس محترم ستاد مراسم بزرگداشت عید سعید غدیر خم ، پیرو جلسات شماره 216 و 217 شورای اسلامی شهر شریفیه در خصوص مساعدت مالی با ههمکاری شورا وشهرداری و بسیج و ستاد غدیر مقرر گردید مبلغ 000 / 000 / 20 ریال از بودجه شورا ردیف برگزاری مراسم و جشنها پرداخت گردد. در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

642 – نامه شماره 1248 مورخ 16 / 5 / 1399 شهردار محترم ، با عنايت به درخواست شماره 2619 مورخ 14 / 05 / 1399 آقاي كاظم احمدي پدر دختر خانم مبينا، مبني  بر مساعدت مالي به علت بيماري ايشان، كه منجر به سياه شدن يكي از پاها و در نهايت با عمل جراحي قسمت سياه شده استخوان برداشته و مجدد پيوند گرديده و به همين علت پاي چپ ايشان حدود 10 سانتي متر كوتاه تر شده و موجب بروز مشكل در راه رفتن و عدم تعادل براي نامبرده گرديده است كه با تهيه كفش طبي مشكل راه رفتن فعلي ايشان مرتفع مي گردد، حال اين شهرداري در نظر دارد بعلت وضعيت بسيار دشوار دختر خانم هنگام راه رفتن و شرايط مالي نامناسب خانواده ايشان و عدم توانايي مالي، مبلغ 000 / 000 / 54 ريال از محل  كمك مالي به اشخاص حقيقي رديف 150302 (ساماندهي و كمك به اقشار اسيب پذير )  به عنوان كمك هزينه  خريد كفش طبي مساعدت نمايد.خواهشمند است ضمن بررسي ،مجوز مربوطه صادر و نتيجه جهت اجرا امر به ابلاغ گردد.  بديهي است اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد. در جلسه مطرح و  با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

643 – نامه شماره 1202 مورخ 12 / 5 / 1399 شهردار محترم ، با عنايت به انتقال دائم آقاي جهانبخش فدايي فر به شهرداري قزوين و با توجه به درخواست شماره 27290 مورخ 23 / 08 / 1398 شهرداري قزوين مبني بر واريز سنوات خدمتي و ذخيره مرخصي ايام اشتغال نامبرده ، اين شهرداري در نظر دارد با استناد به بخشنامه شماره 01 / 132 / 8435 مورخ 19 / 02 / 89 مدير كل محترم دفتر تشكيلات و نيروي انساني سازمان شهرداري هاي كشور نسبت به پرداخت سنوات خدمتي و ذخيره مانده مرخصي آقاي جهانبخش فدايي فر و واريز بحساب 0201000100001 شهرداري قزوين نزد بانك ملي شعبه 2670 قزوين، با اعتباري بالغ بر 742 / 491 / 257 ريال از محل جبران خدمت كاركنان رديف 170201 حق سنوات كاركنان اقدام نمايد . لطفا ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد. در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

644 – نامه شماره 1234 مورخ 14 / 5 / 1399 شهردار محترم ، با توجه به درخواست جمعي از شهروندان و همچنين تعدادي از اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شريفيه، مبني بر روكش آسفالت تعدادي از خيابان هاي سطح شهركه از معابر پر تردد محسوب مي شوند و وضعيت آسفالت آنها مناسب نمي باشد و همچنين درخواست شماره 1138 / 99 مورخ 12 / 05 / 1399 واحد فني و عمراني مبني بر درخواست افزايش 25 درصد حجم و مبلغ قرارداد شماره 1046 با موضوع روسازي و روكش آسفالت معابر سطح شهر، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به افزايش اعتبار قرار داد مذكور به ميزان 25% با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 613/ 8 ريال از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه بهبود عبور و مرور شهري،با حفظ كيليه شرايط پيمان اقدام نمايد.لازم به توضيح مي باشد تامين اعتبار مورد نياز و اجراي پروژه مذكور از محل فروش قدر السهم شهرداري از اراضي تعاوني مسكن كاركنان شهرداري بيدستان ( شمال جاده قزوين آبيك ) و اراضي بنياد (باغ اربابي ) تامين اعتبار خواهد گرديد. لطفا ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد. با قید حذف تامین اعتبار مورد نیاز و اجرای پروژه مذکور از محل فروش قدرالسهم شهرداری از اراضی تعاونی مسکن کارکنان شهرداری بیدستان شمال جاده قزوین – آبیک می باشد و تامین اعتبار از اراضی باغ اربابی امین اعتبار خواهد گردید با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

645 – نامه شماره 1251 مورخ 16 / 5 / 1399 شهردار محترم ، نظر به اينكه شهرداريها بعنوان مراكز و ستاد اصلي مقابله و پيگيري در هر حادثه و بحراني شناخته مي شوند و از طرفي هماهنگي و هر گونه اقدامي در ستاد مركزي  نيازمند برق مي باشد اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد يكدستگاه ديزل ژنراتور متحرك با توان 42 كاوا برق با اعتباري بالغ بر  000 / 000 / 400 / 1 ريال نسبت به خريد دستگاه مذكور از طريق استعلام بهاء، از محل  اعتبارات ايمني و مديريت بحران برنامه ارتقاء تاب آوري شهري، مديريت بحران و پدافند غير عامل پروژه تهيه يكدستگاه ژنراتور برق اقدام نمايد . خواهشمند است ضمن بررسي ،مجوز مربوطه صادر و نتيجه جهت اجرا امر به ابلاغ گردد. بديهي است اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد. در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

646 – مقرر گردید مبلغ 000 / 000 / 100 ریال از بودجه شورا توسط شهرداری به شماره حساب 0102255293002 بنام شورای اسلامی شهر شریفیه واریز گردد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.