649-بمنظور اجرایی نمودن مفاد 18 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 01/03/75 تنقیحی 14/05/96 تعیین هیات رئیسه جدید با رای گیری مخفی و با نظارت اعضای شورای اسلامی شهر شریفیه برگزار گردید.

آقای احمد قدوسیان با اکثریت آراء بعنوان رئیس شورا انتخاب گردیدند.

آقای حسن بهتویی با اتفاق آراء بعنوان نائب رئیس شورا انتخاب گردیدند.

آقای آیت نظری اصل با اکثریت آراء بعنوان منشی شورا انتخاب گردیدند.

آقای آیت نظری اصل با اتفاق آراء بعنوان سخنگوی شورا انتخاب گردیدند.

650- آیت نظری اصل بعنوان نماینده شورا در کمیسیون تبصره1 ماده100(بدوی) قانون شهرداری و نماینده شورا در کمیسیون تحویل قانون شهرداری با اتفاق آراء انتخاب گردیدند.
حسن بهتویی بعنوان نماینده شورا در کمیسیون تبصره10 ماده100(تجدید نظر) قانون شهرداری با اتفاق آراء انتخاب گردیدند.
احمد قدوسیان بعنوان نماینده شورا در کمیسیون ماده77 قانون شهرداری با اتفاق آراء انتخاب گردیدند و همچنین نماینده شورا در کمیسیون ماده5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با اکثریت آراء انتخاب شدند.

651- نامه شماره 1441 مورخ 29 / 05 / 1399 شهردار محترم ، به استناد به ماده 6 آيين نامه مالي شهرداريها،بدينوسيله آقاي ياسر اسفروريني به عنوان نماينده شوراي اسلامي شهر و عضو كميسيون معاملات عالي شهرداري پيشنهاد ميگردد.با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

652- به استناد تبصره2 ماده3 دستورالعمل شرح وظایف ترکیب اداره کمیسیونهای شورای اسلامی شهر ، اعضای محترم کمیسیون های شورا به شرح ذیل می باشد:
اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری:آقای آیت نظری اصل، حسن بهتویی، آقای علی اکبر کرمی با اتفاق آراء انتخاب گردیدند.
اعضای کمیسیون بهداشت و درمان:آقای حیدر محمد حسن لی،آقای حسن بهتویی،آقای آیت نظری اصل با اتفاق آراء انتخاب گردیدند.
اعضای کمیسیون حمل و نقل: علی اکبر کرمی، آقای حسن بهتویی، آقای آیت نظری اصل با اتفاق آراء انتخاب گردیدند.
اعضای کمیسیون حقوقی،فرهنگی و اجتماعی:آقای احمد قدوسیان، آقای آیت نظری اصل ،آقای حسن بهتویی با اتفاق آراء انتخاب گردیدند.
اعضای کمیسیون ورزش و جوانان: آقای حسن بهتویی، آیت نظری اصل، آقای احمد قدوسیان با اکثریت آراء انتخاب گردیدند.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.