654 – مقرر گردید مبلغ 000 / 000 / 100 ریال از بودجه شورا توسط شهرداری به شماره حساب 0102255293002 بنام شورای اسلامی شهر شریفیه واریز گردد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

655 – نامه شماره 1507 مورخ 05 / 06 / 99 شهردار محترم ، با توجه ابلاغ اعتبارات تملك دارايي (اوراق خزانه اسلامي اخزا 801) با سررسيد 13 / 10 / 1400 به مبلغ 000 / 000 / 800 ريال جهت خريد تجهييزات آتش نشاني اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد تجهييزات و اقلام ضروي آتش نشاني با رعايت آئين نامه مالي شهرداريها اقدام نمايد .خواهشمند است ضمن بررسي نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد .ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد .با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

656 – نامه شماره 1590 مورخ 17 / 06 / 99 شهردار محترم ، با توجه درخواست شماره 7599 مورخ 20 / 09 / 98 واحد خدمات شهري مبني بر تهيه لوازم جهت ساخت فيكسچرهاي تبليغاتي،  با استناد به بودجه مصوب 1398 نسبت به خريد لوازم مذكور اقدام گرديد نظر به اينكه طي مراحل قانوني تنظيم سند مذكور شامل رسيد تحويل مستقيم كالا و صورتجلسه هزينه در سال 1399 انجام گرديده است و از طرفي  در بودجه سال 1399 براي پروژه مذكور اعتباري مصوب نگرديده است اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت هزينه خريد لوازم مذكور با اعتباري بالغ بر 900 / 175 / 209 ريال اقدام نمايد..خواهشمند است ضمن بررسي نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد .ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد .در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

657 – نامه شماره 1581 مورخ 15 / 06 / 99 شهردار محترم ، با توجه به نامه شماره 3802 / 12 / 05 / 05 / 1399 فرمانداري شهرستان البرز مبني بر صورتجلسه هماهنگي تامين جهيزيه زوج هاي بي بضاعت اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي جهت خريد جهيزيه با اعتبار 000 / 000 / 100 ريال از محل اعتبارات ماده 17 رديف 150302 اقدام نمايد . خواهشمند است ضمن بررسي نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد . ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد .در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

658 – نامه شماره 1610 مورخ 18 / 06 / 99 شهردار محترم ، پيرو مصوبه شماره 11775 مورخ 11 / 06 / 99 كارگروه ماده 18 در خصوص تعيين نرخ كرايه سرويس حمل ونقل دانش آموزان با فرض 8 روز سرويس دهي در سال تحصيلي 1400-1399 در وضعيت زرد ، نرخ كرايه(يك برگ به پيوست)  با در نظر گرفتن پروتكل هاي بهداشتي و حمل 3 دانش آموز جهت بررسي و تصويب به حضور ارسال مي گردد .يادآور مي گردد در حالت عادي (وضعيت سفيد)طبق نرخ كرايه مصوب شده و در وضعيت قرمز بدليل عدم حمل و نقل دانش آموز هيچگونه كرايه استرداد نمي گردد . در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

659 – نامه شماره 1609 مورخ 18 / 06 / 99 شهردار محترم ، عطف به نامه 998 / 99 / ص مورخ 24 / 04 / 99 و با توجه به درخواست شماره 3374 مورخ 99 / 06 / 16 پيمانكار پروژه مبني بر عدم پذيرش متمم قرارداد 5476 با همان ضرايب پيشنهادي به علت افزايش شديد قيمت آهن آلات و مصالح ساختماني و عدم پوشش تعديل قرارداد كه ادامه فعاليت در قالب متمم قرارداد را غير ممكن مي نمايدو با توجه به گزارش ناظر محترم پروژه با شماره 3430 مورخ 18 / 06 / 99 اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد، خم و برشكاري ورق ها (1800 الي 2000 عدد پره) با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 700 / 1 ريال و ساخت ديوار شرقي بوستان بانوان با اعتباري بالغ بر .000 / 000 / 000 / 1 ريال  با رعايت آئين نامه مالي شهرداريها (خريد مصالح با شهرداري و اجراي كار بصورت اماني) با توجه به ضرورت تكميل پروژه قبل از فصل سرما با رعايت آئين نامه مالي شهرداريها  با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 700 / 2 ريال اقدام نمايد. لطفا ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد. اقدام نمايد. لازم به ذكر است نصب نرده ها توسط كارگران خدمات شهري انجام خواهد پذيرفت. لذا اين شهرداري در نظر دارد.در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.