666 – مقرر گردید مبلغ 000 / 000 / 100 ریال از بودجه شورا توسط شهرداری به شماره حساب 0102255293002 بنام شورای اسلامی شهر شریفیه واریز گردد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

667 – نامه شماره 6425 مورخ 03 / 08 / 99 فرماندار محترم شهرستان البرز منضم به نامه شماره 13885 مورخ 03 / 08 / 99 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری و نامه شماره 2009 مورخ 15 / 07 / 99 شهردار محترم مبنی بر اعلام پایان ماموریت آقای حسین هاشمی شهردار شریفیه و با استناد به تبصره ماده 9 آئین نامه اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهر در جلسه مطرح و با اتفاق آراء پایان ماموریت حسین هاشمی بعنوان شهردار شریفیه مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

668 – با توجه به نامه شماره 6425 مورخ 03 / 08 / 99 فرماندار محترم شهرستان البرز منضم به نامه شماره 13885 مورخ 03 / 08 / 99 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مبنی بر اعلام پایان ماموریت آقای حسین هاشمی شهردار شریفیه و با استناد به ذیل ماده 83 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1 / 03 / 1375 و اصلاحات بعدی آقای سعید رشوند به عنوان سرپرست انتخاب می گردد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء آقای سعید رشوند بعنوان سرپرست شهرداری شریفیه مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.