669 – نامه شماره 2271 مورخ 07 / 08 / 99 سرپرست محترم شهرداری، به استناد تبصره ذيل بند 14ماده 71(80) قانون وظايف شوراي اسلامي شهر كه اشعار ميدارد” به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري،شوراي شهر ميتواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد ” با توجه به حجم زياد پروژه هاي عمراني و ضرورت در تسريع و پيشرفت امور شهرداري پيشنهاد ميگردد اختيار تصويب و انجام معامله تا سقف 000 / 000 / 600 را با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري به سرپرست شهرداري واگذار فرمائيد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

670 – نامه شماره 2249 مورخ 07 / 08 / 99 سرپرست محترم شهرداری ،  با توجه به نامه شماره 1753 / 99 مورخ 12 / 07 / 99 واحد فني و عمراني شهرداري (پيوست مي باشد)مبني بر  برآورد ترميم آسفالت برخي از نقاط شهر و همچنين نصب سرعتگير معابر تازه آسفالت شده اين شهرداري در نظر دارد نسبت به ترميم روكش آسفالت و همچنين نصب سرعت گير معابر با رعايت آئين نامه مالي شهرداريها  با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 850/ 2 ريال اقدام نمايد. لطفا ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد.بديهي است اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد شد . لازم به ذكر است تأمين اعتبار لازم جهت اجراي پروژه مذكور ( كاهش اعتبار از ساير پروژه ها بر عهده شوراي محترم اسلامي شهر مي باشد . ) در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت..

671 – با توجه به نامه شماره 2272 مورخ 07 / 08 / 99 سرپرست محترم شهرداری ، شهرداري در نظر دارد مطابق ماده 34 آئين نامه مالي، و با رعايت ماده 79 قانون شهرداريها همچنين با استناد به نامه شماره 16036/42/59 مورخ 1394/11/12 دفتر امور شهري و شوراهاي استان و همچنين با استناد به مصوبه شماره 296 / 99 / 5 / ص مورخ 06 / 08 / 1399 (انتخاب سرپرست) نسبت به تعيين  تنخواه گردان شهرداري به مبلغ 000 / 000 / 50 ريال  در سال 1399 “همچون گذشته ” اقدام نمايد خواهشمند است ضمن بررسي مجوز مربوطه جهت اقدام مقتضي ابلاغ گردد . در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت..

672 – مقرر گردید به دلیل کمبود زمان و با استناد به بند1 ماده80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ، انتخاب گزینه شهرداری به شرح ذیل صورت پذیرد:

الف : حداکثر تا مورخ 15 / 08 / 99 گزینه ها توسط اعضای محترم به دبیرخانه شورا با رزومه کار و سوابق تحویل داده شد لازم به ذکر است پس از تاریخ مذکور هیچ گزینه ای برای شهرداری مورد قبول واقع نمی شود.

ب : هر عضو حداکثر 5 گزینه را می تواند با مشورت و رعایت شرایط احراز پست شهردار معرفی نماید.

ج : انتخاب شهردار از بین گزینه های نهایی با رعایت نکات قانونی حداکثر تا تاریخ 25 / 08 / 99 انتخاب و صورتجلسه و به مقامات ذی صلاح ارسال شود.

در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.