672 – نامه شماره 3224 مورخ 14 / 08 / 99 سرپرست محترم شهرداری، شهرداري در نظردارد با اعتباري بالغ بر ۰۰۰ / ۰۰۰ / 360 ريال نسبت به استفاده ازخدمات مشاوره اي در زمينه هاي ،آموزش كادرفني و نظارت بر پيمان و تهيه متره و اسناد مناقصه بررسي و تصويب طرح هاي شهرداري، شركت در جلسات كميسيون تحويل موقت و قطعي و … از طريق استعلام بهاء اقدام نمايد. حال با عنايت به ضوابط اعلام شده از سوي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كل كشور، ( بند ۸ فرم شماره ۲ ن ۱۳۹۲ مربوط به واگذاري انجام وظايف و فعاليتهاي قابل واگذاري به شركت ها از طريق مناقصه به منظور رعايت تشريفات مناقصه)، خواهشمند است ضمن بررسي مجور مربوطه از محل اعتبارات وظيفه عمراني صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد . بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادارخواهد شد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

673 – نامه شماره 2305 مورخ 11 / 08 / 99 سرپرست محترم شهرداری ، با توجه به درخواست پرداخت مبلغ مابه التفاوت نرخ ارز طي نامه شماره 142 / 97 مورخ 10 / 10 / 97 و پرداخت مابه التفاوت نرخ قير شركت راه سازان افق ايرانيان مجري قرارداد شماره 26 / 25 / 4163 مورخ 12 / 05 / 96 با موضوع زير سازي و آسفالت باندهاي كندرو شمالي و جنوبي بلوار امام علي (ع) ” با استناد به بخشنامه شماره 376049 / 97 مورخ 18 / 07 / 1397 با موضوع دستور العمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل و همچنين بخشنامه شماره 7135 / 100 مورخ 31 / 01 / 1388 با موضوع دستور العمل نحوه محاسبه تفاوت بهاي قير” كه مورد تاييد واحد فني و عمراني و مشاور محترم پروزه نيز مي باشد ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت مبلغ 461 /074 /956 / 1 ريال مابه التفاوت بهاي قير و 546 /384 /0458 /1 ريال مابه التفاوت نرخ ارز از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح زير سازي و آسفالت معابر ، پروژه آسفالت باندهاي كند رو شمالي و جنوبي بلوار امام علي (ع) اقدام نمايد . لازم به ذكر است اعتبار لازم از محل فروش اراضي باغ اربابي و تعاوني كاركنان شهرداري بيدستان تامين خواهد گرديد. خواهشمند است ضمن بررسي نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد . ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد .در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

674 – با توجه به نامه شماره 1643 مورخ 19 / 06 / 99 شهرداری ، يك نسخه گزارش شش ماهه دوم سال 1398 اين شهرداري با درآمدي بالغ بر 973/ 476/ 685/ 65 ريال تقديم مي گردد. گزارش ارائه شده در سه بخش وظيفه خدمات اداري به مبلغ 899/ 684 / 954/ 4 ريال و وظيفه خدمات شهري به مبلغ 585/ 155/ 450/ 21 ريال و وظيفه عمران شهري به مبلغ 074/ 792/ 731/ 32 ريال كه با رعايت موضوع ماده 68 قوانين و مقررات شهرداري تهيه و تنظيم گرديده است. لطفا نسبت به بررسي و تصويب گزارش بودجه ارائه شده اقدام و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد .در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

تذکر:مصوبه 674 با توجه به تساوی آراء موافق و مخالف فاقد اعتبار بوده و در جلسه 231 مطرح و در مصوبه 685 با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.

675 – مقرر گردید با توجه به مشکلات مالی خانم لیلا خشنود مبلغ 000 / 000 / 2 ریال از بودجه شورا ردیف 4301 کمک به افراد بی بضاعت پرداخت گردد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.