679 – مقرر گردید مبلغ 000 / 000 / 150 ریال از بودجه شورا توسط شهرداری به شماره حساب 0102255293002 بنام شورای اسلامی شهر شریفیه واریز گردد که با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

680 – نامه شماره 2561 مورخ 19 / 09 / 99 سرپرست محترم شهرداری، با توجه به درخواست شماره 4955 مورخ 27 / 08 / 99 مدير عامل شركت تعاوني كاركنان شهرداري بيدستان  (به پيوست ارسال مي گردد) مبني بر خريد دو قطعه زمين از اراضي جهت تامين قطعات تعاوني به استحضار مي رساند نظر به اينكه تعاوني مذكور همكاري لازم را با شهرداري شريفيه در خصوص تفكيك اراضي و دريافت اسناد ثبتي مربوطي داشته است و همچنين تعداد زيادي از كاركنان شهرداري شريفيه  نيز در اين تعاوني عضويت  دارند ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به فروش دو قطعه زمين به دلخواه شهرداري و با قيمت كارشناسي روز بصورت ترك تشريفات به شركت تعاوني كاركنان شهرداري بيدستان واگذار نمايد. خواهشمند است ضمن بررسي موضوع ، نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد.ضمنا اعتبار ايجاد شده در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

681 – نامه شماره 2562 مورخ 19 / 09 / 99 سرپرست محترم شهرداری، پيرو درخواست هاي مكرر واحد شهرسازي و دبيرخانه شورا مبني بر برودت هوا در فصل سرما و تامين گرمايش طبقه همكف ، نظر به اينكه سيستم گرمايش در شهرداري شوفاژ بوده و پره هاي رادياتور نيز جوابگوي فضاي باز و بزرگ نمي باشد و همچنين امكان نصب هيتر نيز در سالن بعلت عدم وجود دريچه خروج گاز منوكسيد كربن و خطرات جانبي آن، وجود ندارد؛ اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد و نصب درب با شيشه سكوريت دوم با اعتباري بالغ بر حدوداً 000 / 000 / 650 ريال از طريق استعلام بهاء و از محل اعتبارات خدمات مديريت، برنامه تحول اداري و مديريت عملكرد پروژه تكميل ساختمان اداري اقدام نمايد. خواهشمند است ضمن بررسي، نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

682 – مقرر گردید قرار داد امورات حسابداری سال 1398 شورای اسلامی شهر شریفیه توسط آقای سعید رشوند به مبلغ 000 / 000 / 40 ریال انجام گردد. در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

683 – نامه شماره 2356 مورخ 18 / 08 / 99 سرپرست محترم شهرداری، به استحضار مي رساند، زمين آقاي صمد اصلاني به مساحت 150 مترمربع در طرح بازگشايي معبر ستارخان به آدرس خيابان آذران 8 ملك جنوبي (كروكي پيوست ) قرار گرفته است . با توجه به اينكه بازگشايي خيابان باقرخان جزو اولويتهاي طرح بازگشايي اين شهرداري مي باشد، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تملك ملك مورد نظر اقدام نموده و از قدرالسهم شهرداري در اراضي سازمان اموال و املاك كوثر ( اراضي معروف به باغ اربابي ) برابر قيمت كارشناسي به نامبرده زمين معوض بدهد . خواهشمند است ، موضوع در جلسات آن شوراي محترم مطرح و نتيجه را جهت اقدامات بعدي امر به ابلاغ فرماييد در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

684 – نامه شماره 1604 مورخ 18 / 06 / 99 شهرداری، به پيوست يك نسخه  تفريغ بودجه سال 1398 اين شهرداري با درآمدي بالغ بر 577 / 986 / 121 / 98 ريال تقديم ميگردد. تفريغ بودجه ارائه شده در سه بخش وظيفه خدمات اداري به مبلغ 260 / 875 / 303 / 7 ريال و وظيفه خدمات شهري به مبلغ 458 / 897 / 509 / 36 ريال و وظيفه عمران شهري به مبلغ 198 / 238 / 997 / 40 ريال كه با رعايت موضوع ماده 68 قوانين و مقررات شهرداري تهيه و تنظيم گرديده است. لطفا نسبت به بررسي و تصويب تفريغ بودجه ارائه شده اقدام و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد .در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

685 – نامه شماره 1643 مورخ 19 / 06 / 99 شهرداری، به پيوست يك نسخه  گزارش شش ماهه دوم سال 1398 اين شهرداري با درآمدي بالغ بر 973/ 476/ 685/ 65 ريال تقديم مي گردد. گزارش ارائه شده در سه بخش وظيفه خدمات اداري به مبلغ 899/ 684 / 954/ 4 ريال و وظيفه خدمات شهري به مبلغ 585/ 155/ 450/ 21 ريال و وظيفه عمران شهري به مبلغ 074/ 792/ 731/ 32 ريال كه با رعايت موضوع ماده 68 قوانين و مقررات شهرداري تهيه و تنظيم گرديده است. لطفا نسبت به بررسي و تصويب گزارش بودجه ارائه شده اقدام و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد . در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.