686 – مقرر گردید پیگیری های لازم جهت ثبت روز 12 / 5 / 99 به نام روز شریفیه در تقویم استانی مکاتبات لازم صورت پذیرد که با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

687 – نامه شماره 1644 مورخ 19 / 06 / 99 شهرداری، همانگونه كه مستحضريد شهرداريها  جزء نهادهاي عمومي غير دولتي مي باشند كه به جز وظايف عمراني و خدمات شهري در زمينه هاي فرهنگي نيز مي بايست فعاليت نمايند كه متاسفانه در سال هاي گذشته كمتر در اين زمينه اقدام شده است. با توجه به ضرورت فرهنگ سازي و ارتقاء سطح دانش شهروندان” بخصوص كودكان و نوجوانان شهر كه آينده سازان اين مرز و بوم خواهند بود”  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تهيه و توزيع دو هزار جلد كتاب با موضوع آداب شهروندي جهت استفاده كودكان و نوجوانان شهر شريفيه  با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 150 ريال از محل اعتبارات ماموريت كالبدي و شهرسازي، برنامه محيط زيست و خدمات شهري، خدمت آموزش شهروندان، رديف 121207(هزينه هاي آموزشي شهروندان) ” اقدام نمايد . خواهشمند است ضمن بررسي مجوز لازم جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد. ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.