695 – نامه شماره 2612 مورخ 26 / 09 / 99 سرپرست محترم شهرداری، پيرو نامه شماره 1609/ 99 مورخ 18 / 06 / 99 در خصوص تكميل بوستان بانوان و باتوجه به اينكه مبلغ پيشنهادي پيمانكار جهت اجراي پروژه مذكور 705 / 153 / 075 / 12 ريال بوده، و همچنين نظر به اينكه بعضي از مقادير كار از جمله ديوار شرقي ، اجراي سنگ پايه هاي مابين نرده ها و تغيير در تاسيسات برق و مكانيك و  تغييراتي كه در حين اجراي پروژه انجام پذيرفته، كه هزينه تمام شده را تغيير داده كه با احتساب ضريب پيمان مبلغ 000 / 000 / 500 / 4 ريال افزايش يافته است . شركت طرح گستر رواق پيمانكار مجري پروژه بوستان بانوان اعلام آمادگي نموده مابقي كارها را  با همان ضرايب پيشنهادي  كه در مناقصه عمومي برنده شده اجرا نمايد.اين شهرداري در نظر دارد اجراي باقيمانده پروژه : شامل اجراي عمليات ابنيه و تاسيسات برقي و مكانيكي، (مازاد بر 000 / 000 / 500 / 7 ريال شامل : مبلغ اوليه قرارداد با افزايش 25 درصد ) به مبلغ 000 / 000 / 000 / 9 ريال به منظور رعايت صرفه و صلاح شهرداري و بصورت ترك تشريفات مناقصه و در قالب متمم قرارداد ( با همان ضرايب و شرايط قرارداد 5476 مورخ 01 / 07 / 98 ) واگذار و از محل اعتبارات توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري ، برنامه طراحي و احداث فضاي سبز محلي ، پروژه احداث بوستان بانوان اقدام نمايد.خواهشمند است موضوع بررسي و نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد .ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد . همچنين جهت مزيد استحضار به عرض مي رساند بدليل افزايش قيمت هاي روز نسبت به قيمت هاي درج شده در فهرست بهاء سال 1398 مبالغ قابل توجهي هم بعنوان تعديل بايد به پيمانكار پرداخت گردد.پس از بررسی دقیق و کارشناسی در کمیسیون برنامه ، بودجه و عمران شهری در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

696 – نامه شماره 2619 مورخ 26 / 09 / 99 سرپرست محترم شهرداری، با توجه به نامه شماره 2029  / 15 مورخ 11 / 03 / 99 معاون برنامه ريزي و هماهنگي امور عمراني فرمانداري شهرستان البرز به استناد بند 6 صورتجلسه شماره 1597 / 11 مورخ 2 8 / 02 / 99 ستاد پيشگيري و مقابله با كوويد 19 شهرستان البرز در خصوص پرداخت هزينه هاي ستاد و شبكه بهداشت شهرستان البرز توسط شهرداران و دهياران تابعه به مبلغ 000 / 410 / 22 ريال اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت هزينه مذكور از محل اعتبارات خدمات مديريت، برنامه تحول اداري و مديريت عملكرد   رديف كرايه وسائط نقليه اقدام نمايد. خواهشمند است ضمن بررسي، نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

697 – نامه شماره 2679 مورخ 02 / 10 / 99 سرپرست محترم شهرداری، با توجه به پيش بيني اعتبار جهت مشاركت در احداث پل بر روي رودخانه شرقي (انتهاي گلستان) با آب منطقه اي و يا جهاد كشاورزي اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت % 30( سي درصد) از هزينه هاي احداث پل مذكور از محل اعتبارات  حمل و نقل ترافيك ، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح احداث پل بر روي رودخانه پروژه مشاركت در احداث پل  اقدام  نمايد. خواهشمند است ضمن بررسي موضوع ، نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد.ضمنا اعتبار ايجاد شده در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

698 – نامه شماره 2697 مورخ 04 / 10 / 99 سرپرست محترم شهرداری، با توجه به فرا رسيدن فصول سرد و برودت هوا و بارش هاي برف و باران زمستاني و با عنايت به اينكه هزينه استفاده از خودروي برف روب و اجاره آن بسياربالا است و وجود ادوات برف روبي از ملزومات ضروري و مورد نياز در شهرداري ميباشد ،در نظر است نسبت به تجهيز خودرويكاميون ايسوزو اين شهرداري به تيغه برف روب با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 600 / 1 ريال  از محل اعتبارات ايمني و مديريت بحران برنامه تهيه و اجراي طرح هاي ايمني و كاهش خطر پذيري طرح تجهيز ماشين آلات ،پروژه تجهيز خودروي كاميون ايسوزو به تيغه برف روب از طريق استعلام بهاء اقدام گردد.خواهشمند است ضمن بررسي موضوع ، مجوز مربوطه صادر و نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد.ضمنا اعتبار ايجاد شده در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

699 – نامه شماره 2695 مورخ 04 / 10 / 99 سرپرست محترم شهرداری،  به پيوست يك برگ فرم مرخصي آقاي رشوند ،سرپرست شهرداري شريفيه به مدت 2 روز در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.