700- مقرر گردید مبلغ 000 / 000 / 100 ریال از بودجه شورا توسط شهرداری به شماره حساب 0102255293002 بنام شورای اسلامی شهر شریفیه واریز گردد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

701 – نامه شماره 2846 مورخ 18 / 10 / 99 سرپرست محترم شهرداری، شهرداري در اجراي بند 32 ماده 2 دفترچه تعرفه عوارض سال 1399 (صفحه 6) و به استناد ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 01 / 02 / 1394 در نظر دارد به منظور تحقق كدهاي درآمدي شهرداري و تامين نقدينگي جهت اجراي پروژه هاي عمراني و پرداخت خدمات شهري و تشويق شهروندان در پرداخت بدهي ها و عوارضات خود شامل عوارضات پروانه , مازاد تراكم , پيش آمدگي, بالكن , هزينه تامين پاركينگ , چك هاي سر رسيد نشده (به استثناي چك هايي كه بابت جرايم كميسيون و مال الاجاره ساختمان ها و تاسيسات شهرداري به شهرداري واگذار شده) عوارض سطح شهر , عوارض كسب و پيشه , و عوارض توسعه ايستگاههاي آتشنشاني به شرط پرداخت نقدي و تسويه كل بدهي مربوط به پرونده را با كاهش 25% نسبت به تعرفه عوارض مصوب سال 1399 در مورخه هاي ذيل وصول نمايد. ضمنا كاهش 25% عوارض شامل بدهي هاي مربوطه به آراي كميسيون ماده 100 , تجديد نظر , ماده 77 , پسماند , چك هاي برگشتي نمي گردد. خواهشمند است دستور فرمائيد موضوع به استناد ماده 9 آيين نامه اجرايي نحوه وضع وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر و همچنين مطابق با موضوع با راي 471 ديوان عدالت اداري مورخ 27 / 03 / 1399 در جلسه شوراي محترم شهر مطرح و در صورت موافقت مجوز لازم صادر فرمايند.
1- هديه خوش حسابي بهمن ماه از تاريخ 11 / 11 / 99 لغايت 21 / 11 / 99 به مدت 10 روز كاري
2- هديه خوش حسابي اسفند ماه از تاريخ 09 / 12 / 99 لغايت 14 / 12 / 99 به مدت 6 روز كاري

پس از بررسی دقیق و کارشناسی و تصویب در جلسه کمیسیون برنامه ، بودجه و عمران شهری شورا با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

702 – نامه شماره 2723 مورخ 08 / 10 / 99 سرپرست محترم شهرداری، يك نسخه تعرفه بهاي خدمات و عوارض محلي شهرداري شريفيه براي اجرا در سال 1400 جهت استحضار و تصويب به حضورتان ارسال مي گردد.پس از بررسی دقیق و کارشناسی در جلسات کمیسیون برنامه ، بودجه و عمران و نیز جلسات رسمی شورا با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

703 – نامه شماره 2899 مورخ 22 / 10 / 99 سرپرست محترم شهرداری، به پيوست نامه فرماندهي محترم سپاه ناحيه مقاومت بسيج امام رضا (ع) در خصوص كمك هزينه مبلغ وديعه رهن ساختمان شهيد گرامي جبار واعظ اجور ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت وديعه رهن به مبلغ (000 / 000 / 80 ريال) از محل اعتبارات ماده 16 و 17 رديف 150302 ” ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير اقدام نمايد. خواهشمند است ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را جهت اجرا ، امر به ابلاغ فرمائيد.
بديهي است اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.ضمنا اجراي مصوبه پس از دريافت نامه درخواست از بنياد شهيد و امور ايثار گران شهرستان البرز قابل اجرا مي باشد .در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

704 – نامه شماره 2896 مورخ 22 / 10 / 99 سرپرست محترم شهرداری، با توجه به درخواست شماره 1855 مورخ 15 / 04/ 99 آقاي حسن رضايي پيمانكار شهر بازي پريا مبني بر عدم توان پرداخت اجاره بهاء محوطه شهر بازي با توجه به بروز ويروس كرونا و درخواست بخشودگي اجاره بهاء، اين شهرداري در نظر دارد با توجه به تصويب نامه هيات وزيران بشماره ت / 57602 مورخ 07 / 02 / 99 و نامه شماره 1696 مورخ 10 / 02 / 99 مديركل دفتر امور شهري مبني بر امهال و يا بخشودگي اجاره اماكن واگذار شده و همچنين بمنظور حمايت از بخش توليد و كالاي داخلي اين شهرداري در نظر دارد نسبت به بخشودگي اجاره بهاء محوطه بازي بوستان ياس با اعتباري بالغ بر 333/ 633/ 41 ريال اقدام نمايد. لذا خواهشمند است موضوع بررسي و نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد.
بديهي كاهش درآمد مذكور در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد. در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.