720- مقرر گردید به استناد تبصره2 ماده واحده قانون بازنشستگان مصوب 20 / 2 / 95 مجلس شورای اسلامی ونامه شماره 415053 مورخه 6 / 8 / 97 سازمان اداری واستخدامی کشور وهمچنین بند 9 فصل سوم دستور العمل بودجه شهرداری های کشور آقای سید علی حسنی از تاریخ 1 / 12 / 1399 تا پایان دوره پنجم 30 / 05 / 1400 بر طبق مفاد قرار داد شماره 593 / 99 / 5 / ص مورخ 11 / 12 / 99 بعنوان مشاور مالی ، حقوقی و اداری شورای اسلامی شهر شریفیه فعالیت نماید. در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

721- نامه شماره 3381 مورخ 05 / 12 / 99 سرپرست محترم شهرداری ، به پيوست نامه معاونت محترم برنامه ريزي و هماهنگي امور عمراني فرمانداري شهرستان البرز مبني قدرداني از اقدام ارزشمند گروه سرود شهر شريفيه در جلسه شوراي اداري استان با حضور استاندار محترم و آقاي سيد محمد حسن ابوترابي فرد امام جمعه موقت تهران كه باعث خرسندي مهمانان ها و حاضرين گرديده است. اين شهرداري به منظور حمايت از فعاليت و توسعه امور فرهنگي در نظر دارد بمنظور قدرداني از آنان با اعتباري به مبلغ (000 / 000 / 30 ريال) از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي، برگزاري همايش ها ، رديف هزينه تشريفات اقدام نمايد.” خواهشمند است ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را جهت اجرا ، امر به ابلاغ فرمائيد.
بديهي است اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد. در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

722- نامه شماره 3401 مورخ 06 / 12 / 99 سرپرست محترم شهرداری ، باعنايت به درخواست خانم طيبه قنبري ، مبني بر سقوط پسر نامبرده به رودخانه و آسيب هاي جدي كه به ايشان وارد شده (طبق فاكتورهاي پيوستي) نظر به اينكه فرزند ايشان نان آور خانواده بوده و به سختي گذران زندگي مي كنند اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي جهت پرداخت هزينه هاي درمان مبلغ 000 / 000 / 10 ريال از محل رديف كمك به اقشار آسيب پذير هزينه نمايد. خواهشمند است ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرماييد .بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادارخواهد شد . در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

723- نامه شماره 3399 مورخ 06 / 12 / 99 سرپرست محترم شهرداری ، همانگونه كه مستحضريد سال گذشته ساختمان غسالخانه و در سال جاري ساختمان آتش نشاني افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت متاسفانه با توجه به محدود بودن منابع مالي تاكنون امكان تجهييز اين دو ساختمان به خودروي حمل متوفي و خودرو آتش نشاني تيز رو (سبك) ميسر نگشته است و بواسطه اين كمبود نارضايتي هايي در بين شهروندان ايجادشده است اين شهرداري در نظر دارد نسبت به فروش خودرو آتش نشاني قديمي(آميكو 6 تن مدل 1386) بر اساس قيمت پايه كارشناسي و از طريق مزايده عمومي و جايگزين نمودن خودرو حمل متوفي و خودرو سبك آتش نشاني از محل اعتبار كسب شده اقدام نمايد. خواهشمند است موضوع بررسي و جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد . ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد. در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

724- نامه شماره 3422 مورخ 11 / 12 / 99 سرپرست محترم شهرداری ، با توجه به نامه شماره 15505 / 12 مورخ 06 / 12 / 1399 فرمانداري شهرستان البرز مبني بر اجراي مصوبات ستاد شهرستاني پيشگيري و مبارزه با بيماري كرونا” پايش افراد كرونايي” اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مشاركت در پرداخت قدر السهم اين شهرداري با اعتباري بالغ بر 000 / 800 / 30 ريال از محل اعتبارات ماده 16 و 17 برنامه حمايت از برنامه هاي مديريت محله هزينه نمايد. خواهشمند است ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرماييد .بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادارخواهد شد . در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

725- مقرر گردید مبلغ 000 / 000 / 100 ریال از بودجه شورا توسط شهرداری به شماره حساب 0102255293002 بنام شورای اسلامی شهر شریفیه واریز گردد. در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

726- نامه شماره 3203 مورخ 19 / 11 / 99 سرپرست محترم شهرداری ، بدينوسيله بودجه پيشنهادي سال 1400 شهرداري، با درآمدي بالغ 000 / 000 / 770 / 132 ريال به حضور ارسال مي گردد. از درآمد مذكور مبلغ 000 / 000 / 630 / 79 ريال مربوط به اعتبارات هزينه هاي جاري و مبلغ 000 / 000 / 140 / 53 ريال مربوط به اعتبارات پروژه هاي عمراني ميباشد. خواهشمند است ضمن بررسي موضوع در صحن شورا ،مصوبه جهت اجرا در سال 1400 به صورت كتبي به شهرداري ابلاغ گردد. در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

727- نامه شماره 3424 مورخ 11 / 12 / 99 سرپرست محترم شهرداری ، به پيوست احكام مرتبط با بودجه 1400 اين شهرداري به حضور ارسال ميگردد.خواهشمند است ضمن بررسي موضوع در صحن شورا ، نتيجه جهت اجرا در اين شهرداري در سال 1400 امر به ابلاغ گردد. در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

728- نامه شماره 3425  مورخ 11 / 12 / 99 سرپرست محترم شهرداری ، با عنايت به تهيه و تنظيم بودجه، متمم، اصلاحيه  و تصويب تفريغ بودجه 1397 و تلاش براي رسيدن به اهداف پيش بيني شده در بودجه كه همانا حاصل موفق شهرداري در تحقق درآمدها و اجراي پروژه هاي عمراني در سطح شهر بوده كه امروزه ما شاهد بهره مندي شهروندان از آن هستيم ، لذا به همين جهت اين شهرداري در نظر دارد مبلغ 000 / 000 / 50 ريال از محل اعتبارات ماده 2 به عنوان پاداش تفريغ بودجه عملكرد 97 به مجوعه مالي پرداخت نمايد. لذا ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد. در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

729- نامه شماره 3423  مورخ 11 / 12 / 99 سرپرست محترم شهرداری ، با استناد به بند 7 فصل سوم  بخشنامه بودجه سال 1400 و بمنظور ضابطه مند نمودن كمك شهرداري ها به بخش خصوصي و عمومي ، آئين نامه پيشنهادي ماده 16 و 17 اين شهرداري به پيوست جهت بررسي و تصويب بحضور ارسال مي گردد. در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.