730- نامه شماره 3441 مورخ 12 / 12 / 99 سرپرست محترم شهرداری ، در خصوص مرخصی آقای سعید رشوند از تاریخ 12 / 12 / 99 لغایت 12 / 12 / 99 به مدت دو روز به استناد تبصره1 ماده8 آئین نامه حقوق و مزایای شهرداری با جانشینی آقای محمد شعبانی در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

731- نامه شماره 3387 مورخ 5 / 12 / 1399 سرپرست محترم شهرداری ، همانگونه كه مستحضريد ضلع جنوبي آرامستان ساليان گذشته توسط دهياري ديوار و فنس كشي شده است با توجه به مراجعات مكرر كشاورزان و باغداران و اظهار نارضايتي از وضعيت نهر آب و مسير عبوري جهت تردد به باغستان در مورخ 04 / 12 / 99 جلسه اي در دفتر آن شورا برگزار گرديد و متعاقبا در عصر همانروز بازديد ميداني از ضلع جنوبي آرامستان و مسير نهر آب انجام گرديد نظر به اينكه كشاورزان اظهار مي دارند هيچگونه وقف نامه كتبي جهت اهداء زمين به منظور توسعه آرامستان به دهياري وقت و يا شهرداري داده نشده و صرفا بصورت شفاهي بوده و بنا به اظهار كشاورزان و مالكين ديوار احداثي در اراضي كشاورزان بوده و توسط شهرداري تصرف گشته است خواهان استرداد اراضي و جابجايي فنس كشي انجام شده و ساماندهي نهر جوي آب مي باشند . اينك نظر به اينكه اين مشكل چند سالي است لاينحل باقيمانده است بدينوسيله درخواست مي گردد چنانچه مستندات و مداركي دال بر وقف زمين(با تعيين حدود اربعه) جهت توسعه آرامستان وجود دارد مستندات جهت حفظ و صيانت از بيت المال جمع آوري و طي مراحل قانوني توسط شهرداري صورت پذيرد، و اگر چنانچه واقعا زمين مورد نظر متعلق به كشاورزان مي باشد جهت جلوگيري از تضييع حقوق آنان مطابق با صورتجلسه تنظيمي پيوست ديوار احداثي تخريب، فنس موجود جابجا و جدولگذاري نهر آب صورت پذيرد.پس از بررسی و کارشناسی و تصویب در کمیسیون برنامه ، بودجه و عمران در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.