752 – مقرر گردید کلیه حسابرسی سال 97 و 98 شهرداری به حسابرس رسمی مربوطه عودت داده شود تا پس از هماهنگی با مسئول امورمالی شهرداری نسبت به اصلاح و رفع موارد اقدام گردد.پس از بحث و بررسی دقیق و کارشناسی و تصویب در کمیسیون برنامه ، بودجه و عمران شورا در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

753 – نامه شماره 3597 مورخ 26 / 12 / 1399 سرپرست محترم شهرداری ، با توجه به درخواست شماره 2 / 5 / 3 /2652 / 99مورخ 29 / 11 / 99 مسئول پاوا بخش محمديه منضم به نامه شماره 846 / ز م / 79 مورخ 1 / 10 / 99 بخشدار محترم محمديه در خصوص بند شش مصوبات هفدهمين جلسه شوراي تامين بخش محمديه مبني بر ضرورت راه اندازي واحد پليس امنيت اطلاعات و امنيت عمومي  اين شهرداري در نظر دارد  نسبت به مساعدت مالي جهت تامين لوازم اداري با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 450 ريال از محل اعتبارات ايمني و مديريت بحران ، طرح ارتقاء تاب آوري شهري ، مديريت بحران و پدافند غير عامل پروژه لوازم اداري جهت واحد پليس اطلاعات و امنيت عمومي بخش محمديه اقدام نمايد . خواهشمند است ضمن بررسي نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد. ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء با مساعدت مالی تا مبلغ 000 / 000 / 200 ریال جهت تجهیز سیستم رایانه موافقت گردید

754 – نامه شماره 52 مورخ 15 / 01 / 1400 شهردار محترم ، با توجه به انتصاب آقاي سيد تقي فلاح اميني بعنوان شهردار شهر شريفيه ، به پيوست احكام مرتبط نامبرده  به حضور ارسال ميگردد. خواهشمند است ضمن بررسي موضوع در صحن شورا ، نتيجه را جهت اجرا ، امر به ابلاغ فرمائيد.در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

755 – نامه شماره 34 مورخ 11 / 01 / 1400 شهردار محترم ، استناد به تبصره ماده 54 قانون شهرداري ها و به منظور معطل نماندن امورات جاريه شهرداري و تكريم ارباب رجوع ، اينجانب در نظر دارم قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به شرح ذيل به آقاي محمد شعباني، مشاور و مسئول حراست تفويض نمايم.
لذا خواهشمند است موضوع در صحن شورا جهت بررسي و اعلام نظر مطرح و از نتيجه اين شهرداري را مطلع فرماييد.
1- ارجاع كليه مكاتبات اداري و درخواست هاي مردمي جهت رسيدگي به واحدهاي ذيربط .
2- انجام كليه امورات قانوني اداري و مالي تا قبل از صدور سند حسابداري و صدور چك .
3- بررسي و اعلام نظر در خصوص درخواست هاي داخلي شهرداري ، صرفا تا مرحله هزينه مالي .
4- امضا و تاييد كليه مرخصي ها و ماموريت هاي مربوط به پرسنل .
5- شركت در كليه جلسات و همايش ها با داشتن اختيارات لازم .
6- امضاي كليه نامه هاي خروجي مربوط به ساير ادارات تا جاييكه داراي مسئوليت قضايي و بار مالي نباشند.
7- پيگيري امور محوله مربوط به شهرداري در ساير ادارات و نهادهاي دولتي و غير دولتي
8- در غياب شهردار (اعم از مرخصي و ماموريت) نامبرده تحت عنوان جانشين بود و كليه امورات شهرداري برابر ضوابط بر اساس اختيارات تفويض شده بر عهده مشاراليه مي باشد.

در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.