764 – نامه شماره 279 مورخ 11 / 2 / 1400 شهردار محترم ، با عنايت به نامه وارده شماره 575 / 1400 / و مورخ 09 / 02 / 1400 فرمانده بسيج سپاه امام رضا (ع) شهرستان البرز مبني بر مساعدت مالي جهت رنگ آميزي پايگاه شهيد مطهري شريفيه اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي جهت رنگ آميزي با اعتباري بالغ بر50 ميليون ريال از محل اعتبارات ماده 16 و 17 اجتماعي و فرهنگي برنامه حمايت ، توانمند سازي و توسعه نهادها، تشكل ها، مشاركت هاي مردمي و سازمان هاي مردم نهاد رديف كمك به بخش عمومي  مساعدت نمايد. خواهشمند است ضمن بررسي، مجوز مربوطه صادر و نتيجه جهت اجرا امر به ابلاغ گردد. ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.پس از بررسی دقیق و کارشناسی و تصویب در کمیسیون برنامه ، بودجه و عمران در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

765- نامه شماره 256 مورخ 09 / 2 / 1400 شهردار محترم ، با توجه به درخواست شماره 67 / 1400 و 68 / 1400 مورخ 17 / 01 / 1400 و 160 / 1400 مورخ 29 / 01 / 1400 سرپرست محترم واحد حمل و نقل مبني بر خط كشي  معابر  و سرعت كاه ها و نصب گل ميخ زير گذر خيابان وليعصر(عج) پل امام علي (ع) با توجه به ضرورت و ايمن سازي موارد مطروحه اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خط كشي و نصب گل ميخ معابر با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 800 ريال از طريق استعلام بهاء و از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه بهبود عبور و مرور شهري ، طرح لكه گيري ، ترميم و نگهداري آسفالت، پروژه خط كشي معابر و سرعت كاه ها اقدام نمايد.خواهشمند است ضمن بررسي نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد.ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد. تامين اعتبار مورد نياز نيز با صلاحديد شوراي محترم از اعتبار ساير پروژه هاي عمراني كسر خواهد گرديد.پس از بررسی دقیق و کارشناسی و تصویب در کمیسیون برنامه ، بودجه و عمران در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

766- مقرر گردید مبلغ 000 / 000 / 100 ریال از بودجه شورا توسط شهرداری به شماره حساب 0102255293002 بنام شورای اسلامی شهر شریفیه واریز گردد. در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

767- نامه شماره 191 مورخ 31 / 01 / 1400 شهردار محترم ، به پيوست نامه شماره 978 / 42 / 59 / ص مورخ 24 / 01 / 1400 دفتر امور شهري مبني بر اصلاحيه شيوه نامه سرمايه گذاري و مشاركت شهرداريها، ابلاغي وزير محترم كشور و لزوم تصويب شيوه نامه جديد سرمايه گذاري، فايل پيوست جهت طرح و بررسي بحضور ارسال مي گردد خواهشمند است ضمن بررسي نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد.پس از بررسی دقیق و کارشناسی و تصویب در کمیسیون برنامه ، بودجه و عمران در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

768- نامه شماره 326 مورخ 15 / 02 / 1400 شهردار محترم ، اين شهرداري در نظر دارد با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 150 ريال نسبت به جابجايي فنس مزار شهدا از محل اعتبارات 202 نگهداري و توسعه آرامستانها و ايجاد نهر دوم شرق به غرب خيابان شهدا (ورودي دامداري ها) با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 150 ريال از محل اعتبارات 202 برنامه بهبود عبور و مرور شهري اقدام نمايد.خواهشمند است ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرماييد . در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.