773– نامه شماره 422 مورخ 27 / 02 / 1400 شهردار محترم ، پيرو نامه شماره 3399 / 99 / ص مورخ 06 / 12 / 99 “همانگونه كه مستحضريد سال گذشته ساختمان غسالخانه و در سال جاري ساختمان آتش نشاني افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت متاسفانه با توجه به محدود بودن منابع مالي تاكنون امكان تجهييز اين دو ساختمان به خودروي حمل متوفي و خودرو آتش نشاني تيز رو (سبك) ميسر نگشته است و بواسطه اين كمبود نارضايتي هايي در بين شهروندان ايجادشده است اين شهرداري در نظر دارد نسبت به فروش خودرو آتش نشاني قديمي(آميكو 6 تن مدل 1386) بر اساس قيمت پايه كارشناسي و از طريق مزايده عمومي و جايگزين نمودن خودرو هاي مورد نياز شهرداري(در صورت تامين اعتبار مورد نياز خودروهاي مورد نياز شهرداري: نيسان آتش نشاني ، نيسان داراي جك واحد خدماتي، و تعمير و تجهيز نيسان موجود جهت حمل متوفي و ….) از محل اعتبار كسب شده اقدام نمايد. خواهشمند است موضوع بررسي و جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد . ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.” و مصوبه شماره 632 / 12 / 99 مورخ 27 / 12 / 99 آن شوراي محترم نظر به اينكه ابلاغ مصوبه در واپسين روزهاي سال پذيرفت و در سال جاري قابليت اجرا ندارد خواهشمند است موضوع بررسي و جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد. در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

774- بر طبق ماده 8 آئین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی مصوب 2 / 9 / 1384 هیات وزیران با اصلاحات بعدی مقرر می گردد شوراها می توانند معادل ارقام مذکور در ردیف های 1، 3 ، 4 جدول موضوع ماده 6 همان آئین نامه به هریک از اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت سالیانه یک بار و در سقف یکماه پاداش پرداخت نمایند.
لذا بر طبق استعلام شفاهی از امور شوراهای فرمانداری و دفتر شهری استانداری تا پایان دوره پنجم به میزان پنج ماه پاداش به اعضای شورای اسلامی دوره پنجم پرداخت می گردد و به میزان 7 ماه پاداش برای اعضای شورای اسلامی دوره ششم در سال 1400 در نظر گرفته شده است. در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

775- نامه شماره 445 مورخ 29 / 2 / 1400 شهردار محترم ، با توجه به نامه شماره 420/ 1400 مورخ 28/ 02/ 1400 واحد فضاي سبز و خدمات شهري (پيوست مي باشد) مبني بر برآورد هزينه خريد قطعات وسايل بازي پاركها، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد و نصب قطعات با رعايت آئين نامه مالي شهرداريها با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 900 ريال از محل اعتبارات محيط زيست و خدمات شهري، برنامه توسعه و نگهداري تاسيسات شهري، طرح توسعه و نگهداري تاسيسات شهري، پروژه خريد و نصب تجهييزات ، قطعات وسايل بازي اقدام نمايد . لطفا ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد.
بديهي است اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد شد .در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

776- نامه شماره 444 مورخ 29 / 02 / 1400 شهردار محترم ، با توجه به نامه شماره 420/ 1400 مورخ 28/ 02/ 1400 واحد فضاي سبز و خدمات شهري (پيوست مي باشد) مبني بر برآورد هزينه خريددرخت و گل و گياه، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد درخت و گل و گياه جهت بوستان بانوان با رعايت آئين نامه مالي شهرداريها با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 450 ريال از محل اعتبارات محيط زيست و خدمات شهري، برنامه توسعه و نگهداري تاسيسات شهري، طرح طراحي و احداث فضاي سبز محلي، پروژه خريد گل و گياه و درخت بوستان بانوان اقدام نمايد. لطفا ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد.
بديهي است اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد شد . در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

777- نامه شماره 443 مورخ 29 / 02 / 1400 شهردار محترم ، با توجه به نامه شماره 405/ 1400 مورخ 27/ 02/ 1400 واحد فني و عمراني شهرداري (پيوست مي باشد) مبني بر برآورد پياده رو سازي بلوار شهيد بهشتي، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به افزايش اعتبار پيش بيني شده “در بودجه مصوب (000 / 000 / 500 / 3 ) ريال” پياده رو سازي بلوار مذكور با رعايت آئين نامه مالي شهرداريها با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 450/ 5 ريال از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح احداث و بهسازي پياده رو ها ، پروژه پياده رو سازي بلوار شهيد بهشتي اقدام نمايد. لطفا ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد.
بديهي است اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد شد . در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.