778– نامه شماره 439 مورخ 29 / 02 / 1400 شهردار محترم ، نرخ جدید کرایه های حمل و نقل شهر شریفیه سال 1400 با پیشنهاد افزایش 25 درصد افزایش جهت بررسی و تصویب به حضور ارسال می گردد.در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت . ضمنا در خصوص ارائه خدمات تاکسی در داخل شهر به خیابانهای فرعی برای هر نفر 5000 ریال به غیر از 45000 ریال در نظر گرفته شود.

779- نامه شماره 539 مورخ 05 / 03 / 1400 شهردار محترم ، با توجه به نامه شماره 428/ 1400 مورخ 29/ 02/ 1400 واحد فني و عمراني شهرداري (پيوست مي باشد)مبني بر برآورد ترميم جداول اين شهرداري در نظر دارد نسبت به ترميم جداول سطح شهر با رعايت آئين نامه مالي شهرداريها با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 000/ 2 ريال بر اساس بودجه مصوب سال 1400 اقدام نمايد. لطفا ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد.
لازم به ذكر است اعتبار مذكور بر اساس فهرست بهاء درخواست گرديده است و در صورت ضرورت متعاقبا درخواست افزايش اعتبار ارائه خواهد گرديد. در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

780- نامه شماره 540 مورخ 05 / 03 / 1400 شهردار محترم ، پيرو نامه 2562 مورخ 19 / 09 / 99 در خصوص خريد و نصب درب با شيشه سكوريت دوم نظر به اينكه ابتدا مقرر بود تنها دو دهنه درب مجاور درب ورودي اصلي خريد و نصب شود كه بعدا با توجه به درخواست واحد فني و شهرسازي بشماره 292 / 1400 مورخ 12 / 02 / 1400 مقرر گرديد يك دهنه درب ورودي محوطه شهرسازي اضافه گردد، نظر به اينكه اعتبار مصوب قبلي 000 / 000 / 650 ريال و جهت سال 1399 بوده است. اين شهرداري در نظر دارد نسبت به افزايش اعتبار بالغ بر حدوداً 000 / 000 / 976 ريال از محل اعتبارات خدمات مديريت، برنامه تحول اداري و مديريت عملكرد پروژه تكميل ساختمان اداري اقدام نمايد. خواهشمند است ضمن بررسي، نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد.
ضمناً اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

781- نامه شماره 546 مورخ 05 / 03 / 1400 شهردار محترم ، با توجه به بودجه پيشنهادي مصوب سال 1400 شهرداري شريفيه ، در سرفصل ساير منابع تامين اعتبار مبلغ 000 / 000 / 000 / 12 ريال فروش اموال غير منقول پيش بيني گرديده است . اينك جهت تحقق بودجه به منظور پرداخت مطالبات پيمانكاران و تامين نقدينگي بابت هزينه هاي جاري و عمراني اين شهرداري در نظر دارد نسبت به فروش 10 قطعه زمين جمعا به متراژ 1634.35 متر مربع شامل قطعات و 1.1 ، 1.2 ، 1.9 ، 1.98، 1.99 1.100 1.101 1.102 ، 1.104،1.103 زمين هاي تفكيكي باغ اربابي” از طريق مزايده عمومي و بر اساس قيمت پايه كارشناسي اقدام نمايد. خواهشمند است ضمن بررسي مجوز لازم صادر و جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد .در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

782- مقرر گردید مبلغ 000 / 000 / 5 ریال از بودجه شورا ردیف 4301 کمک به افراد بی بضاعت به خانم محبوبه شارمی مقدم با کدملی 4324528527 که دارای مشکلات مالی فراوان می باشد پرداخت گردد. در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

783- مقرر گردید مبلغ 000 / 000 / 5 ریال از بودجه شورا ردیف 4301 کمک به افراد بی بضاعت به خانم لیلا قاسمی خشنود که دارای مشکلات مالی فراوان می باشد پرداخت گردد. در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.