786– نامه شماره 624 مورخ 12 / 03 / 1400 شهردار محترم ، احتراما با توجه به نامه شماره 3746 / 42 / 59 / ص مورخ 01 / 03 / 1400 مدير كل محترم دفتر امور شهري در خصوص دستور العمل نحوه توزيع قير نظر به اينكه اين شهرداري موفق به انجام مناقصه خريد قير در سامانه ستاد ايران نگرديده است و از طرفي با عنايت به نامه شماره 599 / 1400 مورخ 12 / 03 / 1400 مبني بر بهره مندي اين شهرداري از اعتبارات مذكور اين شهرداري در نظر دارد با توجه به فرصت اندك و ضرورت هزينه كرد اين اعتبار نسبت به خريد قير از شركت نفت پاسارگاد بصورت ترك تشريفات مناقصه اقدام نمايد. خواهشمند است موضوع بررسي و نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد. با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

787- نامه شماره 607 مورخ 12 / 03 / 1400 شهردار محترم ، با توجه به ارائه صورت وضعيت قطعي قرارداد 831 / 99 / ص مورخ 10 / 04 / 99 با موضوع جدولگذاري معابر 11 هكتاري، به مبلغ 288 / 283 / 105 ريال كه مورد تاييد واحد فني و عمراني و مشاور محترم نيز مي باشد. اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت صورت وضعيت قطعي مذكور به اضافه 9% ارزش افزوده آن (496 / 475 / 9) ريال جمعا به مبلغ 784 / 758 / 114 ريال از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح نصب و ترميم سنگدال، جداول و رفوژها پروژه جدولگذاري معابر 11 هكتاري اقدام نمايد. خواهشمند است ضمن بررسي، نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد. با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.