788– نامه شماره 621 مورخ 13 / 03 / 1400 شهردار محترم ، پيرو نامه 198 / 1400 / ص مورخ 31 / 01 / 1400 با توجه به نامه شماره 596/ 1400 مورخ 12/ 03/ 1400 واحد فني و عمراني شهرداري (پيوست مي باشد) مبني بر برآورد هزينه آماده سازي زير ساخت المان هاي شهري، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به آماده سازي زير ساخت المان ورودي مزار شهدا و المان هندوانه نماد شهر شريفيه با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 1000ريال از محل اعتبارات كالبدي و شهرسازي، برنامه زيبا سازي شهري(ارتقاء كيفيت معماري و سيما و منظر شهري) طرح ساماندهي ميادين و معابر شهري، پروژه خريد و نصب المان هاي شهري از طريق استعلام بهاء اقدام نمايد. لطفا ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد.بديهي است اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد شد . لازم به ذكر است تأمين اعتبار لازم جهت اجراي پروژه مذكور ( لازم به ذكر است اعتبار مذكور و اعتبار اوليه اين پروژه(هزينه ساخت المانها) 000 / 000 / 250 / 1 ريال) از محل اعتبار پروژه كتابخانه كسر و تامين اعتبار خواهد گرديد. پس از بررسی دقیق و کارشناسی و تصویب در کمیسیون برنامه ، بودجه و عمران در جلسه مطرخ و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

789- نامه شماره 620 مورخ 12 / 03 / 1400 شهردار محترم ، با توجه به نامه شماره579 / 1400 مورخ 11 / 03 / 1400 واحد خدمات شهري مبني بر برآورد هزينه رفت و روب ، نگهداري فضاي سبز شهري، اين شهرداري در نظر دارد با اعتباري بالغ بر 907/ 622/ 303/ 53 ريال امر رفت و روب و حفظ و نگهداري فضاي سبز شهر در سال 1401 -1400 را از طريق مناقصه عمومي و به صورت حجمي به پيمانكاران واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد .لطفا ضمن بررسي مجوز مربوطه از محل اعتبارات محيط زيست و خدمات شهري صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرماييد ضمنا مابه التفاوت اعتبار لازم در اصلاح و يامتتم بودجه پادار خواهد شد . پس از بررسی دقیق و کارشناسی و تصویب در کمیسیون برنامه ، بودجه و عمران در جلسه مطرخ و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

790- نامه شماره 658 مورخ 18 / 03 / 1400 شهردار محترم ، با توجه به نامه شماره 642/ 1400 مورخ 18/ 03/ 1400 واحد حمل و نقل شهرداري (پيوست مي باشد) مبني بر ضرورت نصب جي پي اس تاكسي ها ، اين شهرداري در نظر دارد به منظور ساماندهي و نظارت بيشتر بر فعاليت تاكسي ها و سرويس دهي مناسب تر به شهروندان ، نسبت به افزايش اعتبار پيش بيني شده در بودجه مصوب” (000 / 000 / 500) ريال” به مبلغ 000 / 000 / 100 ريال جهت خريد و نصب و راه اندازي جي پي اس تاكسي هاي سطح شهر از طريق استعلام بهاء با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 600 ريال از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه توسعه، تجهييز و نگهداري ناوگان حمل و نقل عمومي ، طرح كمك به احداث و توسعه ترمينال هاي برون شهري پروژه نصب GPS تاكسي ها اقدام نمايد. لطفا ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد.بديهي است اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد شد . در جلسه مطرخ و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

791- نامه شماره 650 مورخ 17 / 03 / 1400 شهردار محترم ، در پاسخ به نامه شماره 4193 / 11 مورخ 12 / 03 / 1400 رياست محترم هيات تطبيق مصوبات شهرستان البرز با موضوع وجود ابهام و عدم شفافيت لازم لوايح ارسالي به استحضار مي رساند:
1- در خصوص بند 776 مصوبات جلسه شماره 253 مورخ 29 / 02 / 1400 مجوز خريد درخت و گياه به استحضار مي رساند با توجه به اعلام نصاب معاملات در سال 1400 اين شهرداري در نظر دارد از طريق استعلام فاكتوري نسبت به خريد موارد مطروحه اقدام نمايد.
2- در خصوص بند 777 مصوبات جلسه شماره 253 مورخ 29 / 02 / 1400 به استحضار مي رساند اعتبار پيش بيني شده در بودجه سال 1400 بصورت تقريبي بوده كه پس از ابلاغ و افزايش در قيمت فهرست بهاء اعلامي 1400 سازمان مديريت و برنامه ريزي، برآورد صورت گرفته و متعاقب آن سقف اعتبار مورد نياز افزايش يافته است. در جلسه مطرخ و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

792- نامه شماره 656 مورخ 18 / 03 / 1400 شهردار محترم ، با توجه به نامه شماره 4243 / 12 مورخ 13 / 03 / 1400 فرمانداري محترم مبني بر بند سه مصوبات جلسه مورخ 06 / 03 / 1400 در دفتر امور شهري و شوراهاي اسلامي در خصوص هماهنگي و ايجاد وحدت رويه در مورد همكاري و مساعدت مالي در نحوه پشتيباني برگزاري انتخابات و نظر به بند 9 صورتجلسه مورخ 05 / 03 / 1400 شوراي معاونين شهرستان و با استناد به بند يك مصوبات نشست مورخ 01 / 02 / 1400 شوراي نمايندگان قواي سه گانه استان اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي جهت تهيه و تامين مواد غذايي مورد نياز جهت عوامل اجرايي ستاد و كليه مجريان شعب اخذ راي محدوده شهرداري شريفيه تا سقف 000 / 000 / 000 / 1 ريال از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي ، برگزاري همايش ها نشست ها ، هزينه تشريفات اقدام نمايد . خواهشمند است ضمن بررسي نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد. ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.در جلسه مطرخ و با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.