113 – مقرر گردید هماهنگی و پیگیری امورات مربوط به کمیسیون های شورای اسلامی شهر با ادارات مربوطه توسط رئیس کمیسیون انجام گیرد و همچنین به اطلاع ادارات رسانده شود.
114 – مقرر گردید جلسه ای در خصوص مشکلات کتابخانه با مدیرکل نهاد کتابخانه های استان برگزار گردد و پیگیری آن بر عهده آقای آیت نظری اصل می باشد.