134 – پیرو نامه شماره 6636/11 مورخ 1396/10/04 فرماندار محترم با موضوع رای هیات تطبیق،در خصوص بند 117 صورتجلسه 36 به استحضار می رساند،نامه شماره 8127/26 مورخ 96/10/09 شهردار محترم، پیرو صورتجلسه مورخ 96/9/16 با حضور آقای داود محمدی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و مدیر عامل محترم اداره برق،این شهرداری در نظر دارد با اعتباری بالغ بر 400/000/000 ریال نسبت به جابجایی تیرهای برق واقع در باند کندرو بلوار امام علی(ع) اقدام نماید.لطفا ضمن بررسی مجوز مربوطه از محل برنامه(305000) پروژه بازگشایی معابر شهری،صادر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید،در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
135 – نامه شماره 26/8229/96 مورخ 96/10/13 شهردار محترم، این شهرداری در نظر دارد با استنتاد ماده3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک و املاک نسبت به تملک آقای شاهپور طریقی به شماره پرونده 5126 به متراژ 96/90 متر مربع از طریق توافق به عمل آمده با اعتباری بالغ بر 140/000/000 ریال جهت اتصال بلوار شهید بهشتی و خیابان شهید طالقانی به گلزار شهدا از برنامه 301000 ردیف طرح تملک اراضی مورد نیاز اقدام نماید.لطفا ضمن بررسی مجوز مربوطه صادر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید.بدیهی است اعتبار لازم یا ممم بودجه پادار خواهد بود،در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.ضمناً تصویر این توافق نامه به پیوست به حضور ارسال می گردد.
136 – نامه شماره 8234/26 مورخ 96/10/13 شهردار محترم،احتراما با عنایت به درخواست آقای محسن مجیدی احدی از شهروندان مبنی بر عودت وجه به مبلغ 1/300/000 ریال بابت عوارضات سند مالکیت با توجه به تسویه بدهی ملکی نامبرده،این شهرداری در نظر دارد مبلغ 1/300/000 ریال از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 20 دیون پرداخت و هزینه نماید.لطفا ضمن بررسی مجوز مربوطه صادر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد.
137- مقرر گردید شهردار محترم در خصوص زمینهای تملک شده در ابتدای بلوار شهید بهشتی توسط شهرداری تا پایان اسفند ماه سال جاری نسبت به تعیین و تکلیف آنها اقدام نماید.