205- نامه شماره 26/9598 مورخ 96/11/26 شهردار محترم،با توجه به نامه شماره 6565/10/96/927 مورخ 96/11/23 اداره بهزیستی شهرستان البرز در خصوص خانم کوثر رحیم زاده،با کد معلولیت 2776301777 و خانم زهرا رحیم زاده با کد معلولیت 2776301776،بدینوسیله آقای علی رحیم زاده به عنوان سرپرست قانونی مددجویان جهت استفاده از معافیت معرفی و تاکنون از تسهیلات استفاده ننموده است،لذا شهرداری در نظر دارد نسبت به پرداخت عوارض شهری به مبلغ 16/101/200 ريال از محل اعتبارات ماده 17 ردیف 417703 اقدام نماید،بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد،در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.