253- نامه شماره 36/984 مورخ 97/2/19 شهردار محترم،با عنایت به درخواست واحد فنی و عمرانی مبنی بر ضرورت آسفالت معابر و ترمیم ترانشه های سطح شهر در سال جدید و به منظور تکمیل اجرای ترمیم ترانشه ها و آسفالت معابر سطح شهر این شهرداری در نظر دارد نسبت به خرید حدود 500 تن آسفالت،با استناد به ماده 19 آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346/4/12 کمیسیون مشترک کشور از طریق شهرداری شهر الوند با اعتباری بالغ بر 700/000/000 ریال اقدام نماید.پس از بررسی در کمیسیون عمران در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
254- نامه شماره 26/1094 مورخ 97/2/22  شهردار محترم،با استناد ماده3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک نسبت به تملک ملک آقای اسداله علویری به شماره پرونده 5599 به متراژ 56/35 متر مربع از طریق توافق بعمل آمده ،که در طرح بازگشایی معبر قرار گرفته است و با عنایت به اینکه ملک مذکور در نبش خیابان شهید مدنی و خیابان امام خمینی(ره) واقع گردیده و عبور و مرور در موقعیت مورد نظر به سختی صورت می پذیرد تملک ملک مذکور باعث تسهیل در عبور و مرور و جلوگیری از اتفاقات جانی و مالی میگردد با اعتباری بالغ بر 550/000/000 ریال از برنامه 303080 ردیف پروژه بازگشایی انتفاضه و تقاطع مدنی اقدام نماید.در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
255- نامه شماره 26/1102 مورخ 97/2/22 شهردار محترم،با توجه به درخواست شماره 281 مورخ 97/2/11 اداره ورزش و جوانان شهرستان البرز ،نامه شماره 206 مورخ 97/2/8 حوزه مقاومت بسیج شهید مطهری شریفیه و نامه شماره 79800211 مورخ 97/2/8 شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف محمدیه،نسبت به واگذاری بهره برداری 2 اتاق رایگان ساختمان قدیم شهرداری به شورای حل اختلاف و اداره ورزش و جوانان شهرستان البرز و یک اتاق از ساختمان غسالخانه به بسیج شهید مطهری به مدت یکسال اقدام نماید. در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
256- مقرر گردید آقای حیدر محمد حسن لی نماینده شورا پیگیر احداث دیواره رودخانه شرقی از طریق شهرداری محمدیه و آب منطقه ای گردد و گزارش آن را به صحن شورا ارائه دهند.
257- مقرر گردید شهردار محترم گزارشی از توافق انجام شده با شورای کشاورزی در خصوص زمین منبع آب و ساختمان موتور آب به صحن شورا ارائه نمایند و نماینده شورا جهت پیگیری آقای آیت نظری اصل می باشد.
258- مقرر گردید شهردار محترم در خصوص نماد و المان محصول مرغوب و مشهور هندوانه دیم شریف آباد که شهرت کشوری دارد بررسی و مطالعه لازم را انجام داده و به صحن شورا جهت اقدامات بعدی ارائه نمایند.
259- مقرر گردید مبلغ 50/000/000 ریال از بودجه شورا به شماره حساب 0102255293002 بنام شورای اسلامی شهر شریفیه واریز گردد.
261- مقرر گردید آقای حیدر محمد حسن لی طرح کارگروه تخصص امورات کشاورزی و کشاورزان را تا یک هفته به صحن شورا ارائه نمایند.
260- مقرر گردید در خصوص مشکلات مدارس سطح شهر و مشکلات آموزشی از فرماندار محترم شهرستان البرز و مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان و رئیس محترم آموزش و پرورش شهرستان البرز و مدیرکل محترم نوسازی مدارس در جلسه روز چهارشنبه 97/2/26 دعوت بعمل آید.
262- مقرر گردید جهت بازدید از پروژه های موفق درآمد زایی و سرمایه گذاری شهرداران موفق کشور توسط اعضای شورا و شهردار محترم بازدید بعمل آید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.