266- مقرر گردید مبلغ 30/000/000 ریال از بودجه شورا به شماره حساب 0102255293002 بنام شورای اسلامی شهر شریفیه واریز گردد.
267- نامه شماره 26/1475 مورخ 97/3/2 شهردار محترم،با عنایت به درخواست ریاست محترم دادگستری محمدیه مبنی بر مساعدت مالی جهت جشن گلریزان ویژه آزاد سازی زندانیان غیرعمد،این شهرداری در نظر دارد مبلغ 100/000/000 ریال از محل اعتبارات وظیف خدمات شهری ماده 17 ردیف 417701 هزینه نماید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد،در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
268- نامه شماره 26/1476 مورخ 97/3/2 شهردار محترم،این شهرداری در نظر دارد با استناد به بودجه مصوب سال 1397 نسبت به ساخت و تکمیل اتاقک نگهبانی با اعتباری بالغ بر 500/000/000 ریال شامل ساخت ابنیه بصورت استعلام بهاء (300/000/000 ریال) و خرید و تجهیز اتاقک نگهبانی بصورت امانی (200/000/000 ریال)به پیمانکاران واجد شرایط از محل اعتبارات وظیف عمران شهری برنامه 307 واگذار نماید، در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

269- پیرو نامه شماره 1169/11 مورخ 97/2/15 فرماندار محترم با موضوع رای هیات تطبیق در خصوص بند 235 صورتجلسه شماره 76 شورای اسلامی شهر در خصوص کمک و مساعدت مالی به آقای رضا علی حسامی به استحضار می رساند مبالغ در نظر گرفته شده در مواد 16 و 17 بودجه شهرداری شریفیه جهت پرداخت به افراد معرفی شده از ارگانهای ذیربط (کمیته امداد امام خمینی،بهزیستی و …) میباشد،لذا جهت پرداختی به افراد غیر،میبایست نسبت پادار نمودن مبلغ در مواد 16 و 17 اقدام گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.