271- نامه شماره 26/1629 مورخ 97/3/5 شهردار محترم،گزارش مالی شش ماهه دوم سال96 در جلسه مطرح و مورد موافقت اعضای محترم شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
272- نامه شماره 26/1677 مورخ 97/3/6 شهردار محترم،شهرداری در نظر دارد با عنایت به ضوابط اعلام شده از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کل کشور،(بند 8 فرم شماره 2 ن 1392 مربوط به واگذاری انجام وظایف و فعالیتهای قابل واگذاری به شرکت ها)،با اعتباری بالغ بر 240/000/000 ریال نسبت به استفاده از خدمات نظارت بر پروژه های عمرانی شهر شریفیه از محل اعتبارات عمرانی ،از طریق استعلام بهاء به مدت یکسال اقدام نماید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و مورد موافقت اکثریت اعضای محترم شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.