274- مقرر گردید مبلغ 11/000/000 ریال از بودجه شورا بابت تمدید قرار داد پشتیبانی سایت شورا به شرکت نوین برتر پرداخت گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.