281- مقرر گردید مبلغ 40/000/000 ریال از بودجه شورا به شماره حساب 0102255293002 بنام شورای اسلامی شهر شریفیه واریز گردد.
282- مقرر گردید نمایندگان شورا جهت پیگیری مشکلات کسبه های بلوار امام علی(ع) حیدر محمد حسن لی و آیت نظری اصل و نمایندگان کسبه بلوار امام علی(ع) آقایان محمد حسین شایسته،ناصر مهرعلیان،محمود میرزایی معرفی شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.