283- مقرر گردید به استناد تبصره2 بند30 ماده80 وظایف شورای اسلامی و ماده 9 آئین نامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی کشور،موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آپادنا در خصوص حسابرس و ممیزی از حسابهای هزینه ای شهرداری و شورای اسلامی شهر را با مبلغ 60/000/000ریال و به تفکیک 45/000/000ریال شهرداری و 15/000/000ریال شورا انجام پذیرد.
284- مرخصی شهردار از تاریخ 97/4/13 لغایت 97/4/16 به مدت 4 روز در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
285- نامه شماره 26/2452 مورخ 97/4/2 شهردار محترم،با عنایت به درخواست واحد اجرائیات مبنی بر ساماندهی وانت بارها در بازار روز هفتگی جنب مزار شهدا،این شهرداری در نظر دارد نسبت به غرفه بندی و خط کشی محوطه مذکور جهت اجاره به وانت بارها به ازای هر روز 50/000 ریال جهت هر خودرو از محل در آمدی عوازض بر پروانه های کسب و فروش ردیف 104099، و هزینه کرد مبالغ در آمدی بمنظور کمک به برنامه های فرهنگی گلزار شهدا اقدام نماید.بدیهی است اعتبار در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و جهت بررسی بیشتر به کمیسیون حمل و نقل ارجاع داده شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.