289- نامه شماره 26/3016 مورخ 97/4/20 شهردار محترم،به پیوست تصویر نامه اداره کمیته امداد شهرستان البرز مربوط به تحت پوشش بودن مرحومه شکوفه خانی در خصوص هزینه کفن و دفن نامبرده طی فیش شماره 173 مورخ 97/2/20 به مبلغ 1/962/000 ریال واریز گردیده است.از آنجائیکه مددجویان تحت پوشش از پرداخت عوارض معاف می باشند،جهت عودت وجه مربوطه از ماده 17،در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.ضمناً تصویر نامه اداره کمیته امداد شهرستان البرز به پیوست به حضورتان ارسال می گردد.
290- مقرر گردید جهت پیگیری مشکل ساکنین کوچه شاهد17 در خصوص مدرسه شهید اندرزگو نماینده شورا آقای حیدر محمد حسن لی می باشد.
291- نامه شماره 26/2883 مورخ 97/4/16 شهردار محترم،شهرداری در نظر دارد نسبت به (واگذاری) اجاره زمین به منظور بهره برداری فضایی از پارک (بوستان یاس) جهت نصب و راه اندازی تجهیزات بوستان به صورت اجاره ماهیانه بر اساس حداقل قیمت کارشناسی به مدت یکسال از طریق استعلام بهاء اقدام کند،بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد.

*پیرو نامه شماره 11/3473 مورخ 1397/04/31 فرماندار محترم شهرستان البرز با موضوع رای هیات تطبیق شهرستان البرز مبنی بر اینکه هر گونه اجاره اموال شهرداری صرفاً می بایست از طریق برگزاری تشریفات قانونی مزایده (مطابق با ماده۱۳ آئین نامه مالی شهرداری ها) صورت پذیرد مصوبه فوق لغو گردید*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.